do góry
Strona główna / Gmina / Opieka zdrowotna / Profilaktyka / Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Logo programu "Prowadzę jestem trzeźwy"

Zarządzenie Nr 46 /07
Burmistrza Zatora
z dnia 23 kwietnia 2007r.

w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zatorze

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) powołuję Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o następującej strukturze i składzie osobowym:

Piotr Domagała – Przewodniczący

Zespół ds. Zezwoleń i Kontroli

 • Małgorzata Stachura – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Anna Koczurkiewicz – Sekretarz Komisji
 • Janusz Bryła – Członek
 • Gabriela Gębczyk – Członek

Zespół Problemowy

 • Anna Koczurkiewicz – Sekretarz Komisji
 • Ks. Czesław Puto – Członek
 • Barbara Wróbel – Członek
 • Halina Matyja – Członek

Zespół ds. Edukacji Profilaktycznej

 • Elżbieta Mostowik – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Ks. Czesław Puto – Członek
 • Barbara Wróbel – Członek
 • Gabriela Gębczyk – Członek

2. Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 2

1. Ustalam regulamin Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zobowiązuję wszystkich członków Komisji do podjęcia szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Koszt szkoleń sfinansowany zostanie ze środków GPPiRPAiPN.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Zatora.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 6/02 Burmistrza Miasta Zator z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 maja 2007r.

Uchwała Rady Miejskiej

"Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii"

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl