do góry
Strona główna / Urząd / Przejrzysta Polska / Zadania zrealizowane

Zadania zrealizowane

Zarządzenie Nr 0152/15/05
Burmistrza Miasta Zator
z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad naboru pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze i pozostałe stanowiska pracy. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w Urzędzie Miejskim w Zatorze w brzmieniu jak załącznik nr 1 do zarządzenia.
Wprowadzam procedurę naboru na pozostałe stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Zatorze w brzmieniu jak załącznik nr 2 do zarządzenia.
Procedura ma na celu :

  • Zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy.
  • Weryfikację kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.
  • Zabezpieczenie prawidłowego i terminowego funkcjonowania Urzędu oraz realizację celów publicznych.
  • Zapewnienie stałej poprawy obsługi mieszkańców.

Procedura dotyczy naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art.2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
Procedura nie dotyczy naboru pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zator.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl