do góry
Strona główna / Urząd / Rada Miejska / Sesje Rady Miejskie w Zatorze Online

Sesje Rady Miejskie w Zatorze Online

Transmisja on-line Sesji Rady Miejskiej w Zatorze

 

 

Retransmisje Sesji Rady Miejskiej w Zatorze znajdują się na BIP

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejkiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Administrator Danych Osobowych informuje uczestników sesji Rady Miejskiej w Zatorze, że obrady są transmitowane i podczas sesji następuje utrwalenie wizerunku osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwiękw celu zrealizowania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze, na stronie internetowej www.zator.pl oraz kanale YouTube

Klauzula informacyjna RODO

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu sesji Rady Miejskiej w Zatorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Zator. Obsługę Gminy Zator prowadzi Burmistrz Zatora przy pomocy Urzędu Miejskiego w Zatorze z siedzibą: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@zator.pl, tel. 33 841 22 15 wew. 40, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 3. Obszar rejestracji obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miejskiej w Zatorze obejmuje salę obrad nr 213 w budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506), oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.), oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego. Jednak ze względu na transmisje mogą być prowadzone za pośrednictwem serwisu www.youtube.com dane te mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej w Zatorze, uczestnik sesji wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz przyjmuje wiadomości oraz do stosowania informacje zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej.
 10. Udział w Sesji Rady Miejskiej w Zatorze, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Sesja Rady Miejskiej w Zatorze, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji na określonych w niniejszej klauzuli polach eksploatacji.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl