do góry
Strona główna / Urząd / Przejrzysta Polska / Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze

Preambuła

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy a także poza nim.

Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenia zaufania mieszkańców Gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
  • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zatorze;
  • Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrz Miasta Zator;
  • Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Zatorze posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).
  • Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Przy realizacji zadań pracownicy zobowiązani są kierować się przepisami prawa oraz interesem wspólnoty samorządowej mając na uwadze fakt, że współtworzą wizerunek Urzędu i pracownika samorządowego.
 2. Pracownik samorządowy powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:
  • uczciwości,
  • rzetelności,
  • praworządności,
  • bezstronności i bezinteresowności,
  • odpowiedzialności,
  • obiektywności i jawności postępowania,
  • dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,
  • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.

§ 3 Zasady postępowania

 1. W czasie wykonywania czynności służbowych pracownik samorządowy działa sumiennie, rzetelnie zgodnie z obowiązującym prawem, posiadaną wiedzą i kompetencjami.
 2. Pracownik samorządowy unika sytuacji, które mogłyby sugerować, iż swoim postępowaniem narusza przepisy obowiązującego prawa lub normy niniejszego kodeksu
 3. Pracownik jest zobowiązany do poszanowania godności interesanta i jego prawa do dostępu do usług realizowanych w Urzędzie, sprawnie organizując przyjęcie obywatela oraz udzielając mu pełnej informacji na temat zakresu załatwianych przez niego spraw.
 4. Pracownik nie może przekazywać informacji uzyskanych w trakcie pracy osobom trzecim, w szczególności zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy ustawowo chronionej.
 5. Pracownik przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
 6. Pracownik nie unika przyznania się do własnej pomyłki.
 7. Pracownik przy podejmowaniu decyzji ma na względzie racjonalne i oszczędne gospodarowanie budżetem Gminy.
 8. Mając na względzie publiczny charakter pracy, pracownik swoim zachowaniem i ubiorem akcentuje powagę urzędu, daje dowód szacunku wobec interesantów i współpracowników.
 9. Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych.
 10. W ramach wykonywanej pracy pracownik samorządowy dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności działania twórczo i kreatywnie.
 11. Pracownik nie manifestuje publicznie swoich poglądów i sympatii politycznych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformow
 2.  Pracownicy nowo zatrudnieni zobowiązani są do zapoznania się z Kodeksem na równi z innymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie.
 3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa przynajmniej pięciu pracowników Urzędu.
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl