do góry

Przepisy prawne

Zarządzenie Nr 0152/10/05
Burmistrza Miasta Zator
z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie: opracowywania krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom budżet Gminy Zator.

Na postawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuję Skarbnika Gminy Zator do opracowywania każdego roku, po przyjęciu budżetu przez Radę Miejską w Zatorze, krótkiego materiału (broszury) przybliżającego mieszkańcom budżet Gminy Zator.
  2. Sposób przygotowania i opracowania broszury, powinien być zawarty w procedurze tworzenia budżetu Gminy Zator.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Zator.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl