do góry
Strona główna / Urząd / Informacje kryzysowe / Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Zator

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która  traktuje powyższe jako zadania własne gminy.
Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez Straż Miejską i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Swój wkład w poprawę efektywności działania w/w służb mają również władze gminne, które utrzymują Straż Miejską, oraz w miarę możliwości wspierają finansowo pozostałe służby, jednocześnie wpływając w ten sposób na podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych.  
W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy - kieruje Burmistrz.

W tym celu Burmistrz Zatora, w oparciu o ustawę o stanie klęski żywiołowej, powołał Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego do zadań którego należy w szczególności:

  • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
  • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
  • opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego;
  • przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
  • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;

W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Zespół pracuje w czterech fazach:

  • w fazie zapobiegania Gminny Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki.
  • w fazie przygotowania Gminny Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
  • w fazie reagowania Gminny Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń.
  • w fazie odbudowy Gminny Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  zbiera się na posiedzeniach (co najmniej raz na kwartał a także w  zależności od potrzeb), na których analizuje sytuację na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń: pożarowych, powodziowych, ekologicznych, związanych z okresem zimowym, itp.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl