do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

RODO

1. Czym jest RODO?

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą)

Rozporządzenie wprowadza nowe korzystne regulacje dla osób fizycznych, które mają zwiększyć ochronę  tych danych poprze m.in.

 • prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji kiedy osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane
 • łatwiejszy dostęp do danych – informacje o przetwarzaniu naszych danych powinny być w jasnej i zrozumiałej formie
 • obowiązek informowania o naruszeniu danych
 • konieczność
 • silniejszą ochronę praw dzieci – zgoda na przetwarzania danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę na dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody
 • lepszą egzekucję przestrzegania przepisów.

Urząd Miejski w Zatorze  przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych.

Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanym poniżej danymi adresowymi.

2. Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Polityk Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Zatorze

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. Burmistrz Zatora z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zatorze jest Pani Olimpia Jarnot-Cudak,  adres e-mail: iod@zator.pl, tel. 33 841 22 15 wew. 40;
 2. przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Zatorze, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO.
 3. w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa Danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 5. dane mogą być udostępniane przez Administrator Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 6. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 7. ma Pani /Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
  a) oraz inne wynikające z Rozporządzenia.
  b) planowanego okresu przechowywania danych;
  c) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  d) prawo sprostowania Państwa danych;
  e) ewentualnym źródle pozyskania danych;
  f) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  g) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  h) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;
 8. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art.77 i art.79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych który realizuje swoje zadania na podstawie art. 39 RODO (UE) i jest odpowiedzialny za:

 • informowanie administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO;
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia;
 • działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
 • współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania należycie z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Inspektorem  Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zatorze jest:
Olimpia Jarnot-Cudak
adres e-mail: iod@zator.pl
tel. 33 841 22 15 wew. 40

Polityka Prywatności

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl