do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Wybory / Wybory ławników 2015

Wybory ławników 2015

Wybory ławników 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie  zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu – Wydział III Rodzinny – 2 ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7)
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest Biurze Rady Miejskiej  w Zatorze, również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego /w dokumentach do pobrania/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w Biurze Rady Miejskiej,  pok. 201 w godzinach pracy urzędu.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Zatorze - tel. 33/ 84 12 215 w. 29

Dokumenty do pobrania w tabeli poniżej

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf 15-05-22 14:16 153.62KB KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf pobierz
OŚWIADCZENIE.pdf OŚWIADCZENIE.pdf 15-05-22 14:16 81.32KB OŚWIADCZENIE.pdf pobierz
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.pdf ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.pdf 15-05-22 14:16 83.73KB ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl