do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2023/2024 2023-01-30

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w
szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Zator w roku szkolnym 2023/2024

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr LIV/361/2022 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2022 r. w  sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Uchwała Nr LIII/354/2022 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
 • Zarządzenie Nr 1222.2023 Burmistrza Zatora z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

Informacje ogólne

 1. Jeżeli przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator, nadal dysponuje wolnymi miejscami (po złożeniu przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego), przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
   
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, biorą udział:
   
  1. dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie urodzone w latach 2017 – 2020;
  2. dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (rok 2016 i powyżej, aktualna na dzień złożenia wniosku opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

   

 3. Dzieci urodzone w 2021 roku i poniżej nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
   
 4. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Zator mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. W tym przypadku wnioski złożone do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Zator jest większa od liczby wolnych miejsc w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady opisane w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.
   
 5. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka sześcioletniego zostanie wskazane miejsce realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś rodzicom dziecka trzyletniego, czteroletniego i pięcioletniego zostanie wskazane miejsce realizowania wychowania przedszkolnego.
   
 6. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przedszkolu dziecka zapisanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic zobowiązany jest wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Po podpisaniu wniosku przez obojga rodziców wniosek składa się w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanym przez siebie, jako placówka pierwszego wyboru. W tej sytuacji rodzic nie składa deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a jeżeli taka deklaracja została wcześniej złożona, niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej o zaprzestaniu kontynuowania wychowania przedszkolnego w obecnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, miejsce w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.
   
 7. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę do 5 godzin dziennie. Realizacja zajęć odbywa się w godzinach określonych w składanym przez rodziców wniosku oraz na potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Rodzice, których dzieci będą przebywały w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powyżej 5 godzin za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w placówce w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz bezpłatnego nauczania i opieki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata za wychowanie przedszkolne nie obejmuje dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

 1. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której dziecko uczęszcza, tj. w terminie do 10.02.2023 r. Dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców formularz deklaracji należy pobrać oraz złożyć w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej, w której dziecko obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego.

 

Zasady przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Zator prowadzona jest rekrutacja do placówek realizujących wychowanie przedszkolne:

 

 

       I.          PRZEDSZKOLA PUBLICZNE: 

 

 1. Samorządowe Przedszkole „Złota Rybka” w Zatorze, Plac Jana Matejki 2, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 21 57; strona internetowa: www.zlotarybka.zator.pl
 2. Przedszkole Publiczne w Rudzach, Dworska 10, 32-640 Rudze, telefon: 33 - 848 55 56, strona internetowa:  http://pprudze120.przedszkolowo.pl/
 3. Przedszkole Publiczne w Podolszu  (w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu), Zatorska 37, 32-640 Podolsze, telefon: 33 - 841 05 51,strona internetowa: http://podolsze.webd.pro/index.php
 4. Przedszkole Publiczne w Graboszycach (w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach), Wadowicka 145, 32-640 Graboszyce, Telefon: 33 841 28 13 strona internetowa: https://zspgraboszyce.pl/

 

 

     II.          ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: 

 1. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze, Kongresowa 11, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 08 03; strona internetowa: http://www.zsozator.pl
 2. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Zdrojowa 9, 32-640 Laskowa, telefon: 33 - 841 21 92; strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl
 3. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Edukacyjna 3, 32-640 Smolice, telefon: 33 - 841 22 07; strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl 
 4. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodowa 3, 32-640 Grodzisko, telefon: 33 - 841 22 78; strona internetowa: https://spgrodzisko2.jimdo.com/  

 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest na wniosek rodziców / opiekunów prawnych / innych osób którym Sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie Gminy Zator. Postępowanie jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1222.2023 Burmistrza Zatora z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator.


3. Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczony na pierwszym miejscu listy jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oznacza, że dziecko w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru, ma zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanym na liście preferencji o ile przedszkole lub oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.


4. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Zator rodzice pobierają w danej jednostce. Wypełniony wniosek  po podpisaniu (przez obojga rodziców) składają  w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru bez zbędnej zwłokiOstatecznym terminem złożenia do jednostki kompletnej papierowej wersji wniosku wraz z załącznikami jest dzień  3 marca 2023 r.  godz. 15:00. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz.1082 z późn. zm.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.


6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składa się z dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego).


7. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), które mają jednakową wartość:


a. wielodzietność rodziny dziecka (kandydata) – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;


b. niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;


c. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;


d. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;


e. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;


f. samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;


g. objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Do wniosku, rodzice dziecka powinni dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów ustawowych zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).


8. Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria pozaustawowe określone przez Radę Miejską w Zatorze zgodnie z Uchwałą Nr LIV/361/2022 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2022 r. w  sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.

Oświadczenie rodziców  (opiekunów prawnych) o dacie urodzenia dziecka

20

 

2.

Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

15

 

3.

Kandydat, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Zator, tzn. w zeznaniu rocznym złożonym w Urzędzie Skarbowym wskazali miejsce zamieszania na terenie Gminy Zator.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

10

4.

Kandydat wychowujący się w rodzinie objętej opieką kuratorską, pomocą społeczną lub ze wskazaniem o potrzebie edukacji przedszkolnej z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

8

 

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja lub do niego kandyduje.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

5

 

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc w danej grupie wiekowej, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając kwalifikację kandydatów od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia - 1 pkt.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz.1082 z późn. zm.).

9. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

11. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium.

12. Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w terminie 13 marca 2023 r. do godz.15.00.

13. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenia woli zapisu przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego kandydat został zakwalifikowany w terminie od 14 marca 2023 r. od godz. 08.00 do 21 marca 2023 r. do godz. 15.00.

14. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu w wyznaczonym terminie, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w dniu 24 marca 2023 r. do godz. 15:00.

Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Procedury odwoławcze

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą:

• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - uzasadnienie to sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;

• wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia - dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

• na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z póżn. zm.), rodzice dziecka w wieku 6 lat (rocznik 2017), które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, są zobowiązani do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

4. Zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przeszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

Kierownik Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia

                                                                                               Anna Studencka

 

Zator, 27.01.2023 r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
PRZ zarzadzenie 1222.2023.pdf PRZ zarzadzenie 1222.2023.pdf 23-01-30 10:55 1.07MB PRZ zarzadzenie 1222.2023.pdf pobierz
Uchwała Kryteria do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf Uchwała Kryteria do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf 23-01-30 10:56 171.71KB Uchwała Kryteria do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf pobierz
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2023.2024.pdf Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2023.2024.pdf 23-01-30 10:56 356.81KB Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2023.2024.pdf pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2023-01-30 09:48
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl