do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2021 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

XL sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2021-11-22

Ogłoszenie

Sesja zdalna Rady Miejskiej w Zatorze

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)  dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwołania sesji właśnie poprzez tryb zdalny.

Termin XL sesji Rady Miejskiej w Zatorze

przeprowadzanej w trybie zdalnym,

 został wyznaczony na dzień 30.11.2021 r. o godz. 13:30

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.

4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i  z  wykonania uchwał Rady.

5. Informacja Burmistrza Zatora o wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu oraz jej zbycia (art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zator;
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok;
 • przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Promocja produktów żywnościowych wysokiej jakości z Województwa Małopolskiego, w tym regionalnych, tradycyjnych oraz rekomendowanych do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska”;
 • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zatorze i objęcie nowych udziałów przez Gminę Zator,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w  sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
 • zmiany uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą nr XVII/113/09 z dnia 30 grudnia 2019 r.;
 • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
 • dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2021r.;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zatora;
 • zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Zator;
 • powołania komisji doraźnej do opracowania zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zatorze.

7. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

8. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

 https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

Osoby zainteresowane  udziałem w posiedzeniu, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 338412215 w.  35  lub 503 186 297 (informatyk  Urzędu Miejskiego w Zatorze), w celu  otrzymania  danych logowania umożliwiających udział w posiedzeniu z wykorzystaniem  internetowej platformy komunikacyjnej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.11.2021 r.  od godz.  13.20  w Urzędzie Miejskim  w  Zatorze, będzie dodatkowo udostępnione stanowisko komputerowe przeznaczone dla osób zainteresowanych udziałem w  zdalnym posiedzeniu Rady Miejskiej w Zatorze.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 

Wprowadził: Marta Fabin 2021-11-22 11:34
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl