do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc grudzień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2022-11-22

OGŁOSZENIE

w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 8.00  
w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Zatorze
odbędzie się  posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Gminy,  
Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w ZatorzePorządek obrad:
    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
    3. Dyskusja na temat reorganizacji  Szkoły Podstawowej  w Laskowej.
    4. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
1) współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze” oraz nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr DK 44 w Zatorze;
2) przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1810K - ul. Chrzanowska w Zatorze, od skrzyżowania z ul. Wszystkich Świętych do skrzyżowania  z ul. Polną;
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zatorze i objęcie nowych udziałów przez Gminę Zator;
4) uchwalenia: „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zatorze na lata 2023-2025;
5) zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
 6) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator;
7) zmiany i nadania nazw ulic w sołectwie Podolsze oraz w mieście Zator, gmina Zator;
8) zmiany Uchwały Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
10) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022r.;
 11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
12) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok;
13) ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
14) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
       5. Wolne wnioski, komunikaty i  zapytania.
       6. Zakończenie posiedzenia.


   

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

      

Wprowadził: Marta Fabin 2022-11-22 12:14
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl