do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 31 października 2022 r. 2022-11-03


                                              

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 31 października 2022 r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej 

                   w Podolszu, przeznaczonej  do sprzedaży  w formie bezprzetargowej

                   na   poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z  późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu, będącej własnością Gminy Zator, obejmującą działkę nr 137 o pow. 0,0394 ha, dla której prowadzona jest  księga  wieczysta  KR1E/00029343/9. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz  właściciela nieruchomości  przyległej,  obejmującej działki: nr 138/1 o pow. 0,1085 ha, nr 1632/2 o pow. 0,0115 ha, położonej w Podolszu.

Grunt gminny, zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania   nieruchomości   przyległej.  Działka  137  posiada  wydłużony kształt, o bardzo małej szerokości, w przeważającej części stanowi skarpę za ogrodzeniem sąsiadującej szkoły.

 Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomość położona  jest w terenie  jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią oznaczonym na planszy planu symbolem  6MNz4, w terenie usług publicznych – oświaty i nauczania oznaczonym na planszy planu symbolem  6Up1-O oraz w terenie dróg wewnętrznych (KDW).

 

 

II.Cena nieruchomości :  9 427,00 zł netto,słownie : dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem  złotych.

 

     Cena nieruchomości brutto wynosi  11595,21 zł.

 Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie  koszty wyceny  oraz  map  wraz  z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych  w łącznej wysokości  1045,50 zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

 

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

 

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  106 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

Wprowadził: Jarosław Momot 2022-11-03 13:32
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl