do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 6 maja 2024 r. 2024-05-09

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1595.2024
Burmistrza Zatora z dnia 6 maja 2024 r.  

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 6 maja 2024 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu, przeznaczonej do zbycia

________________________________________________________________________________________________________________________

       Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest nieruchomość gminna, przeznaczona do zbycia, położona w Podolszu, będąca własnością Gminy Zator, obejmująca działki: 106/8  o pow. 0,0168 ha, powstała z podziału działki 106/2 oraz 106/10 o pow. 0,0064 ha, powstała z podziału działki nr 106/7, dla których prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00022231/2.

Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, obejmującej działkę 106/6 o pow. 0,0317 ha, położonej w Podolszu.

Grunt gminny, zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomości, według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położona jest w terenie usług publicznych – oświaty i nauczania (6Up1-O).

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

II. Cena nieruchomości: 12 740,00 zł netto,słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści  złotych 00/100

Cena nieruchomości brutto wynosi: 15 670,20 zł.

Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie koszty podziału, wyceny oraz zakupu map wraz z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych w łącznej wysokości 4 243,50 zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  106 w godzinach pracy Urzędu, tel. 8412215 w. 19.

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-05-08 08:57
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl