do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 kwietnia 2024 r. 2024-04-09

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1567.202
Burmistrza Zatora z dnia 4 kwietnia 2024 r.

           

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
 z dnia  4 kwietnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zmianami)  Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Zator, położonych w  Zatorze – obręb 7, w rejonie ul. Księstwa Zatorskiego.

I. Przedmiotem wykazu są nieruchomości:

Nr

Położenie

Nr działki

Pow. [ha]

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie

w planie zagosp. przestrzennego

Cena nieruchom. netto [zł]

1.

Zator – obręb 7

dz. 190

0,1120

KR1E/00006140/9

97MN

51KD-D

116 000,00

2.

Zator – obręb 7

dz. 191

0,1667

KR1E/00006140/9

97MN

149 000,00

3.

Zator – obręb 7

dz. 192

0,1275

KR1E/00006140/9

97MN

136 000,00

  

     Cena podana w tabeli  jest ceną netto. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona będzie o podatek VAT. Wskazane w tabeli zapisy  na rysunku planu: MN  oznaczają teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na rysunku planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości, w tym linii zabudowy  można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107, tel. 338412215 w.26. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

 Dojazd do działek  191, 192 odbywać się  będzie po  utwardzonej w terenie drodze przebiegającej przez  działki  gminne, natomiast dojazd do działki 190  odbywać się będzie przez działki gminne wydzielone pod drogę (obecnie gruntową, nieutwardzoną).

Podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej właściciel nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. Przez działki 190 i 191 przebiega sieć wodociągowa, przez działki gminne  stanowiące dojazd do działek 191, 192 przebiega sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przez działkę gminną 94/7 wydzieloną pod drogę gminną przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, do której może być podłączona działka 190. Gmina jest w trakcie opracowania projektu dróg wraz z odwodnieniem, które  w przyszłości obsługiwać będą działki będące przedmiotem sprzedaży.

Na  sprzedawanych działkach zlokalizowana jest sieć melioracji szczegółowej objęta opłatami na rzecz  Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w  Zatorze.

Brak innych obciążeń  i zobowiązań  dla przedmiotowych nieruchomości.

II. Nieruchomości po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawane będą z zachowaniem procedury przetargowej,  a cena podana  w tabeli będzie  ceną wywoławczą netto.

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, tj.

-      którym służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

-      są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo  spadkobiercami tych osób,
winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby te korzystają z pierwszeństwa, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  106 w godzinach pracy Urzędu, tel. 33 8412 215 w.19.

VI. Koszty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. Cena sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze przetargu płacona jest w całości przed spisaniem umowy.

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-04-09 10:35
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl