do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc grudzień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

LXV sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2023-11-20

OGŁOSZENIE
         w dniu 28 listopada 2023 r.  o godz. 13.00                        
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze
 Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
odbędzie  się  LXV sesja Rady Miejskiej w ZatorzePorządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołów z LXII, LXIII, LXIV  sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
    3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
    4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania  uchwał Rady.
    5. Informacja Burmistrza Zatora  o wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  wynikających  z uchwalenia  planu oraz jej zbycia (art. 37 ust. 8 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym).
    6. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
        1) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Zator na lata 2024-2028;
        2) przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Zator;
        3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
        4) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.;
        5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
        6) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Zator wpisanych do rejestru zabytków  lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
        7) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator;
        8) sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 34a w Zatorze;
        9) nadania nazwy ulicy w mieście Zator, gmina Zator;
        10) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
        11)  przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1810K - ul. Chrzanowska w Zatorze, od skrzyżowania  z DK 44 do połączenia z ul. Wojska Polskiego;
        12) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok;
        13) rozpatrzenia petycji z dnia 17 października 2023 r.;
        14) rozpatrzenia skargi .
7. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

8. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).


Projekty uchwał dostępne są na stronie:
            https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

Wprowadził: Marta Fabin 2023-11-20 14:19
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl