do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

LIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2022-11-22

OGŁOSZENIE
         w dniu 30 listopada 2022 r.  o godz. 14.00                        
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze,
 Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
odbędzie  się  LIII sesja Rady Miejskiej w ZatorzePorządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z LI i LII  sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
    3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
    4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania  uchwał Rady.
    5. Informacja Burmistrza Zatora  o wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  wynikających  z uchwalenia  planu oraz jej zbycia (art. 37 ust. 8 ustawy   o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym).
    6. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
1) współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze” oraz nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr DK 44 w Zatorze;
2) przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1810K - ul. Chrzanowska w Zatorze, od skrzyżowania z ul. Wszystkich Świętych do skrzyżowania z ul. Polną;
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zatorze i objęcie nowych udziałów przez Gminę Zator;
4) uchwalenia: „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zatorze na lata 2023-2025;
5) zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator;
7) zmiany i nadania nazw ulic w sołectwie Podolsze oraz w mieście Zator, gmina Zator;
8) zmiany Uchwały Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
10) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022r.;
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
12) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok;
13) ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
14) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
    7. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
    8. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).


Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html


      

Wprowadził: Marta Fabin 2022-11-22 12:29
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl