do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc wrzesień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Karta Dużej Rodziny 2023-01-23

Zmiany w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana w/w ustawy. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

KARTY ELEKTRONICZNE 

W związku ze zmianami w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość uzyskania jej w formie dokumentu elektronicznego .  Jest to pierwszy  w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych. Karta w formie elektronicznej przysługuje członkom rodzin, którzy ubiegają się pierwszy raz, jak również członkom rodzin, którzy są już posiadaczami wersji tradycyjnej. Rodziny których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018r  są zwolnione z opłaty, jeśli wystąpią z wnioskiem o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej najpóźniej do do 31 grudnia 2019 roku. Kartę w wersji elektronicznej uzyskuje się szybciej niż w wersji tradycyjnej. Karta w formie elektronicznej umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Sprawy dotyczące Karty Dużej Rodziny załatwia się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leszka Palimąki 2.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny  można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

Rodzina wielodzietna – rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  1. a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic
nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Przyjmując wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, urzędnik sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych przez rodzica dokumentów.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego
po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku dzieci, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863)  (757.2 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  (696.5 KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny  (1.3 MB)

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
DSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf DSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf 23-01-24 07:59 78.16KB DSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf pobierz
DSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf DSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf 23-01-24 08:00 77.55KB DSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf pobierz
Informacja_o_osobach,_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04.pdf Informacja_o_osobach,_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04.pdf 23-01-24 07:59 88.98KB Informacja_o_osobach,_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04.pdf pobierz
Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf 23-01-24 08:00 79.57KB Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf pobierz
Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf 23-01-24 08:00 99.53KB Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2023-01-23 12:47
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl