do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc grudzień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Informacja dotycząca posiadania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-11-16

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że pomimo upływu terminu podania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, ewidencja zbiorników bezodpływowych jest nadal uzupełniana i na bieżąco aktualizowana.

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że rozpoczęły się kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz że w pierwszej kolejności będą kontrolowane te nieruchomości, dla których nie złożono „Informacji dotyczącej posiadania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobligowany będzie do okazania zawartej umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za usługę odbioru ścieków lub serwisu przydomowej oczyszczalni ścieków. Kontrole każdej nieruchomości będą odbywać się systematycznie co dwa lata. Zatem dowody wywozu należy przechowywać przez okres co najmniej 2 lat w celu ich okazania podczas kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłoczne.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług firm, które posiadają stosowne zezwolenie Burmistrza Zatora.

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zator, ul. Zamkowa 4, tel. 33 8412151
2. WC SERWIS Polska Sp. z o.o., Zabrze, ul. Szybowa 20E, tel. 801 133 088
3. mToilet Sp. z o.o., Warszawa, ul. Toruńska 31, tel. 800 000 800
4. Wioletta Zaleńska Usługi Komunalne – Wywóz Nieczystości Płynnyc, Zagórze, ul. Posada 3, tel. 602 445 264
5. KRIS-TRANS-EKO Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Wiercimak, Wadowice, ul. Karmelicka 55, tel. 880 708 484
6. APRYT Łukasz Herma, Poręba Wielka, ul. Ruczaj 31, tel. 608 287 263
7. DREWMER Grzegorz Meres, Wadowice, oś. Pod Skarpą 23/56, tel. 692 932 447


  
Druk „Informacji dotyczącej posiadania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” do pobrania poniżej.


Dla przypomnienia:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.):
Art. 5.  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
2)    przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b)  pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży we wskazanym terminie stosownej informacji, zostanie przeprowadzona kontrola wykonania obowiązków przy udziale Policji.
Art. 6. 5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:
1)    posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;
2)    zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
3)    dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.
Art. 6. 5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.
Na podstawie art. 10 ww. ustawy:
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
– podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
W razie ujawnienia, że właściciel nieruchomości, która nie jest przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej:
– nie wyposażył nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
– nie zawarł umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków
może zostać ukarany grzywną w wysokości do 500 zł, a na drodze sądowej do 5000 zł.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
nieczystości ciekłe - ankieta.pdf nieczystości ciekłe - ankieta.pdf 23-11-16 10:48 94.88KB nieczystości ciekłe - ankieta.pdf pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2023-11-16 10:47
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl