do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator 2021-02-05

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2020. poz.910 ze zm.) Burmistrz Zatora określił: 

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,
 • terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator,

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

 • przedszkoli publicznych,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek”,
 • klas I w szkołach podstawowych.

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator obowiązują kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w:

Uchwale nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator. 

Na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Zator prowadzona jest rekrutacja do placówek realizujących wychowanie przedszkolne: 

 1. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE:
 1. Samorządowe Przedszkole „Złota Rybka” w Zatorze, Plac Jana Matejki 2, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 21 57; strona internetowa: www.zlotarybka.zator.pl

WAŻNE!!! Z uwagi na modernizację Samorządowego Przedszkola „Złota Rybka” w Zatorze została ustalona lokalizacja zastępcza na okres od maja 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku w Domu Ludowym w Palczowicach.

 1. Przedszkole Publiczne w Rudzach, Dworska 10, 32-640 Rudze, telefon: 33 - 848 55 56, strona internetowa:  http://pprudze120.przedszkolowo.pl/
 2. Przedszkole Publiczne w Podolszu  (w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu), Zatorska 37, 32-640 Podolsze, telefon: 33 - 841 05 51,strona internetowa: https://podolsze.pl/
 3. Przedszkole Publiczne w Graboszycach (w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach), Wadowicka 145, 32-640 Graboszyce, Telefon: 33 841 28 13 strona internetowa: http://www.zspgraboszyce.pl., https://bip.malopolska.pl/zswgraboszycach,m,187734,o-jednostce.html
 1. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:
 1. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl, Zdrojowa 9, 32-640 Laskowa, telefon: 33 - 841 21 92; strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl
 2. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Edukacyjna 3, 32-640 Smolice, telefon: 33 - 841 22 07; strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl 
 3. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodowa 3, 32-640 Grodzisko, telefon: 33 - 841 22 78; strona internetowa: https://spgrodzisko2.jimdo.com/  

Jednostki ww. udzielają szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na 2021/2022 rok szkolny.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Zatora Nr 120.7.2021 z 28 stycznia 2021 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Zator: 

 • dzieci 3, 4, 5 - letnie, (urodzone w latach 2018,2017,2016),
 • 6-letnie (urodzone w 2015 roku) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • 7-letnie, (urodzone w 2014), którym odroczono obowiązek szkolny,
 • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

DEKLARACJĘ  o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza w terminie  od 08.03.2021 r. do 16.03.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola do którego obecnie uczęszcza dziecko to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. 

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na  inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2020. poz.910 ze zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Zator mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. 

Zgodnie z art. 31. ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020.poz.910 ze zm.) – dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2021/22 w Gminie Zator prowadzona jest rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze, Kongresowa 11, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 08 03; strona internetowa: http://www.zsozator.pl
 2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, Zatorska 37, 32-640 Podolsze, telefon: 33 - 841 05 51, https://podolsze.pl/
 3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach, Wadowicka 145, 32-640 Graboszyce, Telefon: 33 841 28 13; strona internetowa: http://www.zspgraboszyce.pl.,  https://bip.malopolska.pl/zswgraboszycach,m,187734,o-jednostce.html
 4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Zdrojowa 9, 32-640 Laskowa, telefon: 33 - 841 21 92; strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl
 5. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Edukacyjna 3, 32-640 Smolice, telefon: 33 - 841 22 07; strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl 
 6. Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodowa 3, 32-640 Grodzisko, telefon: 33 - 841 22 78; strona internetowa: https://spgrodzisko2.jimdo.com/  

Jednostki ww. udzielają szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na 2021/2022 rok szkolny.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Zatora Nr 120.7.2021 z 28 stycznia 2021 r.

Procedura odwoławcza:

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy I w szkole podstawowej, mogą:

 1. Wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

 1. Wnieść do  dyrektora  przedszkola  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 1. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola.

 Z uwagi na planowaną modernizację Samorządowego Przedszkola w Zatorze oraz reorganizację sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator wskazane terminy rekrutacji mogą ulec zmianie  o czym będziemy Państwa informować.

                                                                        Kierownik Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia
                                                                                      Anna Studencka

 Zator, 28.01.2021 r.

 

Akty Prawne:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
UCHWAŁA 2017.pdf UCHWAŁA 2017.pdf 21-01-29 13:01 1.06MB UCHWAŁA 2017.pdf pobierz
ZB 120.6.2021 PRZ.pdf ZB 120.6.2021 PRZ.pdf 21-01-29 13:01 1.09MB ZB 120.6.2021 PRZ.pdf pobierz
ZB 120.7.2021 SP.pdf ZB 120.7.2021 SP.pdf 21-01-29 13:02 0.98MB ZB 120.7.2021 SP.pdf pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2021-01-29 12:42
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl