do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DZ/1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DZ/1
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 2081.).

Do wniosku należy dołączyć w 4 egzemplarzach:

  1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) –sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 2081.).– w czterech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
  1. kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. 2081.), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w czterech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
  2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.


 

dokumenty do pobrania:  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Opłaty:

Zgodna z ustawą z dnia 15 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044) .

-  za wydanie decyzji  – 205,00 zł

-  za przeniesienie decyzji   -105,00 zł

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 17 zł

płatne w dniu składania wniosku, w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek organu:

Urząd Miejski w Zatorze

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32-640 Zator

Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170

Nie podlegają opłacie skarbowej  czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Miejsce załatwienia sprawy:

32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Dział Gospodarki Przestrzennej

Parter pok. Nr 107

Tel. 84 12 215 w.26
Podstawa prawna:

- art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 2081.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 tj.

- ustawa z dnia 15 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044) ) - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.2096);
Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin załatwienia sprawy w ciągu 1,5 – 2 miesięcy

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu    
Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  ul. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zatora , w terminie czternastu dni  od dnia jej doręczenia.
Uwagi i informacje dodatkowe:
  • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia i nie może być przeniesione na innego wnioskodawcę.
  • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
  • Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
najnowy_wzor_decyzji_srodowiskowych(1).doc najnowy_wzor_decyzji_srodowiskowych(1).doc 14-12-18 13:50 41KB najnowy_wzor_decyzji_srodowiskowych(1).doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl