do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia / DO/5 - Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

DO/5 - Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ
DO/5
Wymagane dokumenty:
1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w celu przyspieszenia procedury wpisu prosimy o podanie numeru telefonu).
2. Określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki.
3. Podanie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki.
4. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki, oraz informację o warunkach lokalowych.
5. Kserokopię (z potwierdzeniem autentyczności) umowy najmu lub aktu własności lokalu w którym będzie funkcjonowała szkoła lub placówka.
6. Zaświadczenia sanepid-u i p.poź. stwierdzające, że w pomieszczeniach tych może odbywać się proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy (w zależności od typu placówki).
7. Listę zbiorczą pracowników pedagogicznych z wykazem kserokopii ich dyplomów (z potwierdzoną autentycznością) przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
8. Dane dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki.
9. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3 w/w ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej, oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
10.     Statut szkoły lub placówki, który winien zawierać:
  • nazwę, typ, cel oraz zadania szkoły lub placówki,
  • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
  • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
  • organizację szkoły lub placówki,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki w tym: przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
  • sposób uzyskania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
  • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
Formularze do pobrania:
-
Opłaty:
-
Miejsce załatwienia sprawy:
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
I piętro, pokój nr 210
Tel. 84 12 215 wew. 31
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)  - art. 168
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Uwagi:
1. W przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić jeżeli osoba prowadząca szkołę  przedstawi pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl