do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia / DO/4 - Zezwolenie na założenie szkoły publicznej

DO/4 - Zezwolenie na założenie szkoły publicznej

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZEZWOLENIE NA ZAŁOŻENIE SZKOŁY PUBLICZNEJ
DO/4
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu szkoły lub placówki powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki,
 2. W przypadku gdy założycielem jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej (z zapisami dot. prowadzenia przez założyciela działalności oświatowej) oraz wskazanie we wniosku - organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej,
 3. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa wyżej, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną (jeżeli taki dokument został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski),
 4. W przypadku gdy założycielem jest osoba fizyczna - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
 5. Tytuł prawny do lokalu szkoły lub placówki publicznej wraz z informacją o warunkach lokalowych i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,
 6. Opinie właściwej komendy Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu,
 7. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce wraz z informacją o ich kwalifikacjach,
 8. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 9. Zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych,
 10. Pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty na założenie szkoły lub placówki publicznej.
Formularze
do pobrania:
-
Opłaty:
-
Miejsce załatwienia sprawy:
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
I piętro, pokój nr 210
Tel. 84 12 215 wew. 31
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - art. 88
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625)
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Uwagi:
 1. Utworzenie szkoły publicznej w miejscowości wskazanej przez założyciela winno stanowić korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości.
 2. Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl