do góry

RP/6 - ZAŚWIADCZENIA

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZAŚWIADCZENIA RP/6
Wymagane dokumenty:

Wniosek

Formularze do pobrania: W plikach poniżej
Opłaty: Opłata skarbowa 21 zł, 17 zł (z uwzględnieniem zapisów ustawy o opłacie skarbowej w zakresie niepodlegania oraz zwolnień
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Podatków, Dochodów i Kasa
Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator
Tel. 84-12-215, wew.36-38
Podstawa prawna:

Dział VIII A ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z dnia 12 października 2016 r.

Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
Termin załatwienia sprawy: 7 dni
Forma załatwienia sprawy:  Zaświadczenie.
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia w drodze postanowienia na które służy zażalenie
Uwagi:

Opłacie skarbowei podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej :

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 1. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynnościurzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Nie podlega opłacie skarbowei m.in:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, lub kopii w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 4. wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 5. powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 6. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 7. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowei, stawki tei opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
zał. 2 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych zał. 2 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18-08-29 07:41 17.58KB zał. 2 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych pobierz
zał.1 podanie o wydanie zaświadczenia.doc zał.1 podanie o wydanie zaświadczenia.doc 18-08-29 07:42 24KB zał.1 podanie o wydanie zaświadczenia.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl