do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/2 - Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

DA/2 - Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

 

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA

DOWODU OSOBISTEGO -

UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

 

DA/2

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Opłaty:

Brak.

Miejsce załatwiania spraw:

Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.103
(33) 84 12 215, wewn. 20

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 391).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1030).

5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm).

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Buurmistrza Zatora w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Uwagi:

Fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zgłasza się osobiście w organie dowolnej gminy. Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fakt utraty/uszkodzenia dowodu osobistego zgłasza w dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za pośrednictwem platformy ePUAP, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. W przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami RP, który dokonał zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż dwa miesiące.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Dowód osobisty jest unieważniany z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP. Osoba może również przekazać znaleziony dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

 

Przydatne informacje ze strony internetowej obywatel.gov.pl:

  • Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego)

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-utrate-albo-uszkodzenie-dowodu-osobistego-uniewaznienie

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 16-11-25 14:31 88.08KB Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl