do góry

DA/1 - Wydawanie dowodu osobistego

 

Herb Miasta Zator

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

UWAGA!!!


Karta sprawy DA/1 w trakcie aktualizacji.

Aktualne informacje o dowodach osobistych:

www.edowod.gov.pl

www.obywatel.gov.pl

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

DA/1

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (
en face).
3. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty:

Brak.

Miejsce załatwiania spraw:

Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.103
tel. (33) 84 12 215, wewn. 20

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 391).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1030).

5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm).

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca jest poinformowany.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję odmawiającą wydania dowodu osobistego lub stwierdzającą nieważność dowodu osobistego, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Zatora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi:

Procedura złożenia wniosku:

Wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub Rejestrze PESEL organ gminy może żądać skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa - skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa, orzeczenia sądu, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

- upływu terminu ważności dowodu osobistego,

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany miejsca zameldowania i zmiany nazwy organu wydającego,

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.


Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się:

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

- niezwłocznie – w pozostałych przypadkach.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W tym przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wymogi dotyczące fotografii:

Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.

Dopuszcza się dołączenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Dopuszcza się dołączenie fotografii z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej:

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego lub w przypadku utraty dowodu osobistego ważnego polskiego paszportu.

Dowody osobiste wydane przed dniem 01.03.2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Adres zamieszczony w dowodzie osobistym nie potwierdza adresu miejsca zameldowania. Zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi podstawy wymiany dowodu osobistego.

 

Przydatne informacje ze strony obywatel.gov.pl

Sprawdź, czy twój dowód jest gotowy:

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

Zdjęcie do dowodu osobistego:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Dowód osobisty – informacje o dokumencie:

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie

Uzyskaj dowód osobisty:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

Sprawdź, czy twój dowód jest unieważniony:

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych:

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego poza Urzędem.odt Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego poza Urzędem.odt 21-11-22 12:03 7.63KB Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego poza Urzędem.odt pobierz
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf 21-11-08 09:57 592.99KB Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf pobierz
zał 1 e-dowód ULOTKA.(11162442_13062434).pdf zał 1 e-dowód ULOTKA.(11162442_13062434).pdf 19-03-07 11:45 2.21MB zał 1 e-dowód ULOTKA.(11162442_13062434).pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl