do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/19 - Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gosp. domowego do programu "Czyste Powietrze"

DA/19 - Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gosp. domowego do programu "Czyste Powietrze"

Herb Miasta Zator

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

 

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do programu „Czyste Powietrze”

 

DA/19

Wymagane dokumenty:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Formularze do pobrania:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

RODO

 

Opłaty:

Brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter – pok.105          tel. 33 8412 215 wew.21

Podstawa prawna:

art. 411 ust. 10sa ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), w sprawie wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór takiego zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego żądania

Forma załatwienia sprawy: 

 

Zaświadczenie

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

Gospodarstwo domowe tworzą:

1)      osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2)      osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1)      przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2)      ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

1) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej
2) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

Inne dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości dochodu, w tym:

1)  w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

a.   oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni (załącznik do żądania wydania zaświadczenia

b.   umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisach o wspieraniu, rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c.   umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

2)  w przypadku osób pobierających bądź płacących alimenty do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

a)    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

b)    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,

c)     w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:

d)    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

e)    informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Klauzula RODO.pdf Klauzula RODO.pdf 22-03-11 21:24 94.03KB Klauzula RODO.pdf pobierz
Wzor_zadania_zaswiadczenia_na_BIP_MKiS_26.07.2021(3).docx Wzor_zadania_zaswiadczenia_na_BIP_MKiS_26.07.2021(3).docx 22-03-14 09:41 60.36KB Wzor_zadania_zaswiadczenia_na_BIP_MKiS_26.07.2021(3).docx pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl