do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Referat Podatków, Dochodów i Kasa / RP/3 - PODATEK ROLNY - ustalenie/określenie/korekta

RP/3 - PODATEK ROLNY - ustalenie/określenie/korekta

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PODATEK ROLNY – ustalenie/określenie/korekta RP/3
Wymagane dokumenty:

Deklaracja DR-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki osobowości prawnej)

Formularz INRL-1 (osoby fizyczne)

Akt notarialny lub inny tytuł prawny
Formularze do pobrania:

Druki obowiązujące od 01 lipca 2019:

Opłaty:

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

a.od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

  1. od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta,

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 1 1 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

a.dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

b.dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Podatków, Dochodów i Kasa
Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator
Tel. 84-12-215, wew.36-38
Podstawa prawna:

1 .Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
Forma załatwienia sprawy: Deklaracja, decyzja
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator.
Uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów-użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

a.składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

b.odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

c.wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym określa art. 12 i 13 ustawy o podatku rolnym

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej wraz z załącznikami wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej wraz z załącznikami 20-03-25 14:10 35.18KB wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej wraz z załącznikami pobierz
zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne).pdf zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne).pdf 18-03-02 13:54 8.95MB zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne).pdf pobierz
zał. 2 podatek rolny DR-1 (2018).pdf zał. 2 podatek rolny DR-1 (2018).pdf 18-03-02 13:54 6.36MB zał. 2 podatek rolny DR-1 (2018).pdf pobierz
zał. 3 podatek rolny DR-1 (2017).pdf zał. 3 podatek rolny DR-1 (2017).pdf 18-03-02 13:55 6.31MB zał. 3 podatek rolny DR-1 (2017).pdf pobierz
zał. 3 podatek rolny DR-1 (2019).pdf zał. 3 podatek rolny DR-1 (2019).pdf 18-12-31 09:15 6.36MB zał. 3 podatek rolny DR-1 (2019).pdf pobierz
zał. 4 podatek rolny DR-1 (2016).pdf zał. 4 podatek rolny DR-1 (2016).pdf 18-03-02 13:55 5.86MB zał. 4 podatek rolny DR-1 (2016).pdf pobierz
zał. 5 wniosek-zaprzestanie produkcji rolnej.pdf zał. 5 wniosek-zaprzestanie produkcji rolnej.pdf 18-03-02 13:55 711.74KB zał. 5 wniosek-zaprzestanie produkcji rolnej.pdf pobierz
zał. 6 wniosek-nabycie gruntów.pdf zał. 6 wniosek-nabycie gruntów.pdf 18-03-02 13:55 1.02MB zał. 6 wniosek-nabycie gruntów.pdf pobierz
zał. 8 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych zał. 8 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18-08-29 07:38 17.58KB zał. 8 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl