do góry

DO/1 - Działalność gospodarcza

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DO/1
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie o dokonanie wpisu do CEIDG.
Dokument tożsamości.
Formularze do pobrania:

Formularze ZUS:

 

 

Opłaty: Brak.
Miejsce załatwienia sprawy: 32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
I piętro, pokój nr 211 Tel. 84 12 215 wew. 15
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

Termin załatwienia sprawy: Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.
Forma załatwienia sprawy: 1. Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku
2. Przesłanie wniosku do CEIDG
Tryb odwoławczy: -
Uwagi: Przepisy przewidują złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpisie do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
- podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
- podpisem osobistym o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna),
- lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłający wniosek
 
Ustawodawca przewidział też możliwość składania wniosków osobiście przez przedsiębiorcę w formie papierowej w dowolnych urzędach gmin lub przesłania wniosku listem poleconym na adres urzędu (własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza).
W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:
- sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
- wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku ,
- przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną ,
- podpisanie wniosku ,podpisem elektronicznym,
- przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl