do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Referat Podatków, Dochodów i Kasa / RP/4 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - ustalenie/określenie/korekta

RP/4 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - ustalenie/określenie/korekta

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - ustalenie/określenie/korekta RP/4
Wymagane dokumenty:

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1/A
Formularze do pobrania: W plikach poniżej
Opłaty:

Stawki podatku od środków transportowych – Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Podatków, Dochodów i Kasa
Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator
Tel. 84-12-215, wew.36-38
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji.
Forma załatwienia sprawy: Deklaracja, decyzja
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator.
Uwagi:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 

Podatnicy są obowiązani:

a.składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

b.odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. (Na formularzu deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć, że jest to korekta deklaracji).

c.wpłacać obliczony podatek od środków transportowych w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a.po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach: - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego — I rata,

- do dnia 15 września roku podatkowego — II rata

  1. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
 zał. 4 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych zał. 4 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18-08-29 07:39 17.58KB  zał. 4 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych pobierz
deklaracja DT-1 - Obowiązująca w  2019.pdf deklaracja DT-1 - Obowiązująca w 2019.pdf 19-01-16 08:45 72.61KB deklaracja DT-1 - Obowiązująca w  2019.pdf pobierz
UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok .pdf UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok .pdf 19-01-22 10:08 345.52KB UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok .pdf pobierz
UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.pdf UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.pdf 21-01-05 18:28 1.2MB UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.pdf pobierz
UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok .pdf.pdf UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok .pdf.pdf 21-01-05 18:28 1.33MB UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok .pdf.pdf pobierz
załącznik-do-deklaracji DT-1-A  Obowiązujący w 2019.pdf załącznik-do-deklaracji DT-1-A Obowiązujący w 2019.pdf 19-01-16 08:46 285.2KB załącznik-do-deklaracji DT-1-A  Obowiązujący w 2019.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl