do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Referat Podatków, Dochodów i Kasa / RP/1 - PODATEK LEŚNY – ustalenie/określenie/korekta

RP/1 - PODATEK LEŚNY – ustalenie/określenie/korekta

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PODATEK LEŚNY – ustalenie/określenie/korekta RP/ 1
Wymagane dokumenty:

Deklaracja DL-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki osobowości prawnej)

Formularz INRL-1 (osoby fizyczne)

Akt notarialny lub inny tytuł prawny
Formularze do pobrania:

Druki obowiązujące od 01 lipca 2019:

Opłaty:

Stawki podatku leśnego:

  1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
  2. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
  3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu 0 50%.
  4. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Podatków, Dochodów i Kasa
Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator
Tel. 84-12-215, wew.36-38
Podstawa prawna:

1 .Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.).
Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
Forma załatwienia sprawy: Deklaracja, decyzja
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator.
Uwagi:

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

a.składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miej sce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

b.odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian określonych w pkt 10 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

c.wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne) pdf zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne) pdf 18-03-02 13:43 8.79MB zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne) pdf pobierz
zał. 2 podatek leśny DL-1 (2018).pdf zał. 2 podatek leśny DL-1 (2018).pdf 18-02-27 15:41 3.56MB zał. 2 podatek leśny DL-1 (2018).pdf pobierz
zał. 3 podatek leśny DL-1 (2017) .pdf zał. 3 podatek leśny DL-1 (2017) .pdf 18-02-27 15:42 3.51MB zał. 3 podatek leśny DL-1 (2017) .pdf pobierz
zał. 4 podatek leśny DL-1 (2016).pdf zał. 4 podatek leśny DL-1 (2016).pdf 18-02-27 15:42 3.61MB zał. 4 podatek leśny DL-1 (2016).pdf pobierz
zał. 4 podatek leśny DL-1 (2019).pdf zał. 4 podatek leśny DL-1 (2019).pdf 18-12-31 09:13 3.57MB zał. 4 podatek leśny DL-1 (2019).pdf pobierz
zał. 5 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych zał. 5 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18-08-29 07:37 17.58KB zał. 5 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl