do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Urząd Stanu Cywilnego / USC/1 - Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

USC/1 - Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKAMI CYWILNO-PRAWNYMI

USC/1

Wymagane dokumenty:

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (nupturientów).

2. Pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (nupturienci składają je w dowolnym USC).

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa (jeśli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, ale nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego (lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego), potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

5. Cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo składa:

a) zapewnienie,

b) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

c) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

d) udokumentowanie legalnego pobytu w Polsce.

II. Rejestracji zawartego związku małżeńskiego dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Formularze do pobrania:

-

Opłaty:


84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu (kasa czynna w godz. 8:00-12:00), w Banku Spółdzielczym w Zatorze lub na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Zatorze nr konta 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170.

Jeżeli związek małżeński zawierany jest na terenie innej gminy, opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego na miejsce zawarcia małżeństwa.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter, pokój 103

tel. 84 12 215 wewn. 20.

Podstawa prawna:

1. Art. 13, 15, 30, 31, 32 ust. 2, art. 47, art. 76-82, art. 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.).

2. Art. 1 § 2, art. 3-6, art. 8, art. 9 § 2, art. 10 – 15, art. 25, art. 88 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy    (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).

3. Art. 35, art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.  Dz. U.  z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy:

Ad. I – niezwłocznie.

Ad.. II – najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.

Forma załatwienia sprawy:

Ad. I – wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.

Ad. II – sporządzenie aktu małżeństwa lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmawia:

-wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa,

-sporządzenia aktu małżeństwa,

powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Uwagi:

1. Dokumenty (akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne) wystawione w języku obcym powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula.

W przypadku posiadania dokumentu zagranicznego wystawionego na druku wielojęzycznym, tłumaczenie nie jest potrzebne.

2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

3. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia jego wydania.

2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.

Przydatne informacje ze strony internetowej obywatel.gov.pl:

https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-koscielny-slub-wyznaniowy

 

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl