do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Wybory / Wybory Prezydenckie 2010 / Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ZOW-603-158/10

Informacja
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., przypomina o warunkach udziału wyborców w tym głosowaniu.

I. Zasady ogólne

 1. Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na statkach morskich, w których przeprowadzono pierwsze głosowanie.
 2. Głosowanie przeprowadzą w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.
 3. Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania według stanu na dzień 20 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji spisu wyborców między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania.

W związku z tym Komisja przypomina, że w spisie wyborców figurują w odpowiednim obwodzie głosowania:

 1. wyborcy stale zamieszkali, czyli zameldowani na pobyt stały na terenie obwodu głosowania albo wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek,
 2. wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania zostali wpisani do spisu wyborców na własny wniosek w miejscu czasowego pobytu oraz wyborcy wpisani do spisu wyborców na własny wniosek po dniu pierwszego głosowania a przed dniem ponownego głosowania; osoby te mogą głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania lub w innym obwodzie tylko po uzyskaniu, na ich wniosek, zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z urzędu gminy, który dopisał tych wyborców do spisu wyborców,
 3. utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym - wyborcy, którzy przybyli tam przed dniem 20 czerwca 2010 r. i nie uzyskali zaświadczeń o prawie do głosowania: zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
 4. utworzonym za granicą lub na statku morskim - wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców w tym obwodzie na własny wniosek zgłoszony przed dniem pierwszego głosowania konsulowi lub kapitanowi statku.
  Wyborcy objęci spisem wyborców w tych obwodach będą mogli wziąć udział w ponownym głosowaniu w innym obwodzie głosowania wyłącznie po uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z właściwego urzędu gminy albo od konsula, bądź kapitana statku.

II. Zasady aktualizacji spisów wyborców przed dniem ponownego głosowania.

 1. W spisie wyborców z urzędu zostaną dodatkowo umieszczone w miejscu swojego stałego zamieszkania osoby, które w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania:
  1. ukończą 18 lat nie później niż w dniu 4 lipca 2010 r.,
  2. zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem,
  3. zostaną na własny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu faktycznego stałego zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszkałe - w miejscu pobytu,
  4. uzyskały pozytywną decyzję o uwzględnieniu reklamacji w sprawie pominięcia ich w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców,
  5. zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.
 2. W spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych będą uwzględnieni wyborcy, którzy przybędą do szpitali oraz tych zakładów do dnia 2 lipca 2010 r. i będą w nich przebywać w dniu ponownego głosowania.
  Osoby, które przybędą do szpitali i zakładów opieki społecznej w przeddzień ponownego głosowania, zostaną dopisane przez obwodową komisję wyborczą w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej.
  Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a następnie opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania są dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie.
  Dyrektorzy szpitali i zakładów pomocy społecznej powinni o tym poinformować osoby objęte spisem wyborców, a w szczególności przypomnieć o tym osobom opuszczającym szpital lub zakład pomocy społecznej.
 3. Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:

 1. przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,
 2. przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali,
 3. żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w
10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Wyborcy:

 1. stale zamieszkali za granicą oraz wyborcy stale zamieszkali w Polsce, a przebywający czasowo za granicą,
 2. którzy w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania kończą 18 lat w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć wniosek do właściwego konsula lub kapitana statku o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r.

III. Zasady wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu ponownego
głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składa się, najpóźniej na 2. dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do 2 lipca 2010 r., w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborcy ujęci w spisie wyborców za granicą lub na polskim statku morskim wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składają odpowiednio konsulowi lub kapitanowi statku.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był umieszczony.
Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania otrzymał dwa zaświadczenia o prawie do głosowania może wziąć udział w ponownym głosowaniu wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

IV. Dopisywanie wyborców do spisów wyborców w dniu ponownego głosowania

W dniu ponownego głosowania obwodowe komisje wyborcze dopiszą do spisu wyborców tych wyborców, którzy:

 1. przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
 2. zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
 3. udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania,
 4. są obywatelami polskimi i udokumentują, że stale zamieszkują za granicą oraz okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport; dotyczy to także tych obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą, którzy brali udział w dniu pierwszego głosowania,
 5. przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień ponownego głosowania.

V. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

 1. wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, oraz
 2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W dniu ponownego głosowania przez pełnomocnika będą mogli głosować wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w wyborach w dniu ponownego głosowania lub w dniu pierwszego i ponownego głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte.
Ponadto wyborcy, którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponownego głosowania składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której są wpisani do rejestru wyborców wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek składa się najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.
Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawiera odrębna informacja Państwowej Komisji Wyborczej dostępna na stronie internetowej Komisji.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl