do góry

Formularz identyfikacji

 

Pełna nazwa organizacji i stosowany skrót nazwy

 

Dane tele - adresowe

miejscowość, ulica

 

kod pocztowy

 

kontakt telefoniczny/ fax

 

e-mail

 

www.

 

Możliwość osobistego kontaktu
Data rejestracji organizacji
Numer REGON

 

Numer KRS

 

Status prawny organizacji (fundacja, stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, organizacja powstała na mocy umowy Państwo – Kościół, inna forma osobowości prawna, bez osobowości prawnej grupa nieformalna lub inicjatywa)

 

Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji organizacji (zarząd)

 

 

Liczba członków organizacji,

 

w tym wolontariuszy

 

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego (tak/nie)

 

Zakres działalności statutowej (można zał. wypis z rejestru)

 

Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą

 

(jeśli tak, to jaki rodzaj dział.)

Posiadane doświadczenie

 

i dotychczasowe osiągnięcia

Obszar prowadzonej działalności

 

Data aktualizacji

 

- data wypełnienia ankiety

Osoba wypełniająca ankietę

 

(imię, nazwisko)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Dane uzyskane dzięki Państwa pomocy posłużą nam w celu stworzeniu mapy aktywności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Zator.

Wypełnioną ankietę, wraz z załącznikami należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Zatorze lub przesłać e-mailem, na adres gmina@zator.pl.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl