do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2024/2025 2024-01-24

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.).
• Uchwała Nr LIV/362/2022 Rady Miejskiej w Zatorze  z dnia 27 grudnia 2022 r. w  sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Zator, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

• Zarządzenie Nr 1501.2024 Burmistrza Zatora z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

Informacje ogólne

I. Na rok szkolny 2024/2025 w Gminie Zator prowadzona jest rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych: 

  1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze, Kongresowa 11, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 08 03; strona internetowa: http://www.zsozator.pl
  2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, Zatorska 37, 32-640 Podolsze, telefon: 33 - 841 05 51, https://podolsze.pl/
  3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach, Wadowicka 145, 32-640 Graboszyce, Telefon: 33 841 28 13; strona internetowa: https://zspgraboszyce.pl/
  4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Zdrojowa 9, 32-640 Laskowa, telefon: 33 - 841 21 92; strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl
  5. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Edukacyjna 3, 32-640 Smolice, telefon: 33 - 841 22 07; strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl 
  6. Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodowa 3, 32-640 Grodzisko, telefon: 33 - 841 22 78; strona internetowa: https://spgrodzisko2.jimdo.com/

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator w roku szkolnym 2024/2025, przyjmowane są:

a. dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2017, które są objęte obowiązkiem szkolnym,

b. dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (rok 2016 i powyżej),

c. dzieci 6 – letnie urodzone w roku 2018, zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),

d. dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (tylko w przypadku, jeżeli dziecko zostało przyjęte do jednostki wskazanej przez organ a nie w przypadku przeniesienia dziecka na wniosek rodzica). Wniosek, o którym mowa powyżej składa się do dyrektora szkoły w terminie do 8 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2024/2025

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej) lub na wniosek rodzica, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej).

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej - przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie rodzic pobiera w sekretariacie danej szkoły. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się stosowne oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. że rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Zgłoszenie o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 8 marca 2024 r. do godz. 15.00.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza Gminą Zator mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami (po zakończeniu postępowania uzupełniającego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1501.2024 Burmistrza Zatora z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator.

5. Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie wybranej szkoły. Wypełniony i podpisany formularz wniosku (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej bez zbędnej zwłoki. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 26 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 8 marca 2024 r. do godz. 15.00.

6. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr LIV/362/2022 Rady Miejskiej w Zatorze  z dnia 27 grudnia 2022 r. w  sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Zator, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat będący mieszkańcem Gminy Zator.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

20

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub zespole,

do której ubiega się o przyjęcie.

Dokumentacja w posiadaniu danej szkoły

20

 

3.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole prowadzonym przez Gminę Zator.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

15

 

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

10

5.

Miejsce pracy obojga lub jednego z rodziców (opiekunów prawnych) położone jest w obwodzie szkoły, do

której o przyjęcie ubiega się kandydat.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

10

 

6.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych)

w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

5

 

 

8. Do wniosku rodzice dołączają określone w uchwale Rady Miejskiej w Zatorze  oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.).

9. Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

10. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przydziela punktów za dane kryterium.

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

12. Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 18 marca 2024 r. do godz. 15:00.

13. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie od 19 marca 2024 r. od godz. 08:00 do 25 marca 2024 r. do godz. 15:00.

14. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w dniu 26 marca 2024 r. do godz. 15:00. Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu nie zostaje przyjęty do wybranej szkoły podstawowej.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;

• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia - dyrektor szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

• Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

3. Zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

4. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postepowanie uzupełniające przeprowadza się w terminach określonych w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Zatora z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator.

Kierownik Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia

                                                                  Anna Studencka

Zator, 24.01.2024 r.    

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Uchwała Kryteria SP.pdf Uchwała Kryteria SP.pdf 24-01-24 17:59 170.74KB Uchwała Kryteria SP.pdf pobierz
Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2024.2025.pdf Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2024.2025.pdf 24-01-24 18:00 346.13KB Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2024.2025.pdf pobierz
ZB NR 1501.2024 SP.pdf ZB NR 1501.2024 SP.pdf 24-01-24 18:00 0.96MB ZB NR 1501.2024 SP.pdf pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2024-01-24 17:59
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl