do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Zatorze 2022-06-21

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Zatorze

 Burmistrz Zatora ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. księgowości podatków i rozliczeń VAT w Referacie Podatków, Dochodów i Kasa Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba.

Wymagania stawiane kandydatom:

Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
 

 1. Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne.
 2. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Wystąpienie powyższych braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o VAT, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Preferowane doświadczenie w księgowości lub w zakresie prawa podatkowego
 3. Pożądane cechy osobowości: obowiązkowość, dyspozycyjność, fachowość i profesjonalizm w działaniach, dokładność, terminowość, operatywność, uczciwość, komunikatywność, życzliwość i kultura osobista, stanowczość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, samodzielność.

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

I. W zakresie dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), dotyczących jednostek budżetowych:

1/ Ewidencja analityczna należności, wpłat, zarachowań, potrąceń, zwrotów należności wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.

2/ Naliczanie czynszu, dokonywanie waloryzacji i informowanie kontrahentów o wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy.

3/ Wystawianie faktur za najem, dzierżawę, sprzedaż (lub inne) składników majątkowych gminy.

4/ Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, generowanie plików JPK, sporządzanie deklaracji cząstkowej jednostki (w tym zarządzanie cmentarzem i mieszkaniami komunalnymi).

5/ Windykacja należności (wezwania do zapłaty, przygotowanie spraw do egzekucji sądowej).

6/ Rozliczanie i uzgadnianie dochodów z budżetem.

7/ Prowadzenie spraw w zakresie ulg należności cywilno – prawnych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

8/ Sporządzanie sprawozdań cyfrowych z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności z należności, wykonania dochodów, zaległości, nadpłat.

9/ Dokonywanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych.

10/ Potwierdzenie sald.

 

II. W zakresie księgowości podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych):

1/ Ewidencja analityczna dokonywanych wpłat, zarachowań, potrąceń, zwrotów, innych operacji.

2/ Postępowanie przedegzekucyjne: wystawianie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych, wniosków egzekucyjnych lub innych wymaganych informacji i przekazywanie ich naczelnikowi urzędu skarbowego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego lub innymi dostępnymi środkami.

3/ Współpraca z dłużnikiem i organem egzekucyjnym na każdym etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w celu skutecznej ściągalności należności przez organ egzekucyjny.

4/ Informowania organ egzekucyjny o wszelkich zmianach jakie wystąpiły od momentu doręczenia pierwszego tytułu wykonawczego - poprzez złożenie wymaganych prawem dokumentów do każdego tytułu odrębnie (np. o uregulowaniu należności, zawieszeniu lub umorzeniu postepowania egzekucyjnego).

4/ Współpraca z innym organem egzekucyjnym w przypadku gdy nastąpi zbieg egzekucji administracyjnej.

5/ Wykonywanie innych czynności mających na celu niedopuszczenie do przedawnienia należności, kontrola zaległości i nadpłat.

6/ Wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości – prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.

7/ Rozliczanie i uzgadnianie wpływów ze stanowiskiem ewidencjonującym wpływy syntetycznie.

8/ Sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków, w szczególności z: należności, wykonania dochodów, nadpłat, zaległości.

9/ Dokonywanie kontroli zapisów księgowych z wydawanymi dokumentami.

10/ Przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

11/ Podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób którym udzielono ulg, umorzeń, zwolnień.

12/ Sporządzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, de minimis, innych wynikających z przepisów prawa, przygotowywanie zaświadczeń, decyzji, sprawozdań w tym zakresie.

13/ Potwierdzenie/weryfikacja sald.

14/ Przygotowywanie kart spraw z uwzględnieniem wchodzących zmian.

III. W zakresie spraw organizacyjno-kancelaryjnych:

1/ Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów na swoim stanowisku, szczegółowa ich znajomość w celu właściwego stosowania.

2/ Prowadzenie teczek i rejestrów kancelaryjnych.

3/ Przygotowywanie akt do archiwum zakładowego w terminach przewidzianych instrukcją kancelaryjną.

4/ Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

5/ Ochrona informacji niejawnych.

6/ Ochrona danych osobowych.

Wykonywanie pozostałych czynności zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Burmistrza Zatora, Kierownika Referatu.

Warunki pracy:

 1. Miejsce: Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32- 640 Zator, teren Gminy Zator.
 2. Umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie ciężkich i szkodliwych warunków pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys (CV) - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
3.    Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe (np. uprawnienia).
4.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
5.    Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.
6.    Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):
- oświadczenie o niekaralności (za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) lub zaświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości podatków i rozliczeń VAT w Referacie Podatków, Dochodów i Kasa Urzędu Miejskiego w Zatorze w pełnym wymiarze czasu pracy.
8.   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz.
      530), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełno-sprawności.
9.   Klauzula RODO – zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia lub do pobrania w pok. 105 w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

Pozostałe informacje.

1.    Planowany termin zatrudnienia – 11.07.2022 r.
2.    List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.
3.    Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 01.07.2022 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi
       Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatków i rozliczeń VAT w Referacie Podatków, Dochodów i Kasa Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy”.
4.    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.
5.    Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
6.    Ocena złożonych ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 04.07.2022 r.
7.    Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
       Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zatorze.
8.    Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 05.07.2022 r. (wtorek) o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (sala  nr 113, parter).
9.    Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które
       odbędą się w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w dniu 05.07.2022 r. (wtorek) od godz.  11.00.
10.   Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko objęte naborem podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

  Burmistrz Zatora
mgr Mariusz Makuch

 

Zator, dnia 20.06.2022 r.                 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
klauzula_informacyjna_RODO_-_zatrudnienie.odt klauzula_informacyjna_RODO_-_zatrudnienie.odt 22-06-21 12:14 25.1KB klauzula_informacyjna_RODO_-_zatrudnienie.odt pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2022-06-21 10:47
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl