do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 2023-02-09

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1242.2023
Burmistrza Zatora z dnia 9 lutego 2023r.

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE
Burmistrz Zatora
ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku

 

Organ prowadzący:

Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

Nazwa i adres placówki której dotyczy konkurs:

Zespół Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku

Grodzisko ul. Grodowa 3

32-640Zator

 

       I.            Wymagania wobec kandydatów.

Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania wynikające   z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 108).

 

    II.            Wymagane dokumenty.

 1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu  powinny zawierać następujące dokumenty:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)        stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)        stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

c)        stażu  pracy,  w tym  stażu  pracy  na  stanowisku  kierowniczym  –  w przypadku osoby  niebędącej nauczycielem;

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)         imię (imiona) i nazwisko,

b)        datę i miejsce urodzenia,

c)         obywatelstwo,

d)        miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 tj.: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

a)      dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 672 z późn. zm.) lub

b)      dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)      dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1633 ze zm. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16)  ponadto  kandydat  winien  dołączyć  klauzulę  informacyjną  i zgodę  na  przetworzenie  danych  osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 III.            Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

 

 1. Wszelkie  sporządzone  osobiście  przez  kandydata  dokumenty  winny  być  przez  niego  własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W  przypadku  kopii  posiadać  podpisaną  przez  kandydata  klauzulę:  „stwierdzam  zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
 2. Na  żądanie  Burmistrza Zatora  kandydat  jest  obowiązany  przedstawić  oryginały  powyższych dokumentów.
 3. Oferty  należy  składać  osobiście  lub  drogą  pocztową  w zamkniętych  kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku”  w terminie wpływu do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 14.00  na adres: Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator. 
 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 5. Oferty które wpłyną po terminie wymienionym w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
 6. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 

 IV.            Informacja  o  sposobie  powiadamiania  kandydatów  o  terminie  i miejscu  przeprowadzania postępowania konkursowego. 

 

 1. Konkurs  przeprowadzi  komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zatora.
 2. O terminie  i miejscu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
 3. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

    V.            Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach konkursów na stanowiska dyrektorów ww. publicznych placówek oświatowych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Zatora, z siedzibą w Zatorze, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.
 2. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mailem: iod@zator.pl, lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zatorze,  pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzsku.
 4.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji przez Urząd Miejski w Zatorze jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej, lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 5. Zakres podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest nieobowiązkowy (dobrowolny), jednak konieczny do właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji w ramach konkursu  na stanowisko dyrektora  ww. zespołu. Odmowa ich wskazania uniemożliwi Państwu zgodne z przepisami prawo udziału w tym procesie.
 6. Podanie przez Państwa innych danych niż wymienionych w powyższych przepisach prawa jest dobrowolne, ale niewymagane.
 7. Przekazane dane będą przetwarzane przez czas trwania procedury konkursowej, o której mowa w pkt 2, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią archiwalną zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych,
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt 7, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
klauzula_informacyjna_RODO.odt klauzula_informacyjna_RODO.odt 23-02-09 10:26 13.51KB klauzula_informacyjna_RODO.odt pobierz

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2023-02-09 10:26
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl