do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko 2019-09-12

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze Nr LIII/439/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko

Przedmiotem zmiany planu są:

  • wprowadzenie na rysunku planu granicy terenu zamkniętego oraz wyznaczenie w ramach tego terenu, terenów o stosownym przeznaczeniu i oznaczeniach wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu (w tym wprowadzenie ustaleń tekstowych planu dla terenu komunikacji kolejowej - istniejąca linia kolejowa);
  • zmiana w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie ustaleń dotyczących szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, dotyczących zabudowy zagrodowej;
  • zmiany porządkowe w numeracji i oznaczeniu terenów.

Ponadto informuję, że zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu uzgodnili w ramach przedmiotowej zmiany planu, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 19 września 2019 r. do 17 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze w pok. nr 107, w godzinach od 10.00 do 12.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, o godz. 10.00. 

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Zatora, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zatora. 

Burmistrz Zatora

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-09-12 09:55
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl