do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze. 2023-02-07

Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

  1. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator.
  2. Określenie stanowiska, na które odbywa się nabór: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.
  3. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
  4. Planowane zatrudnienie: od dnia 1 marca 2023 roku.
  5. Rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa i w terenie.
  6. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      osoba nie karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6)      wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zmianami),

7)      doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

9)      prawo jazdy kat. B.

7. Wymagania dodatkowe:Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,

3)      zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,

4)      odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,

5)      wysoka odporność na stres,

6)      dobra znajomość obsługi komputera.

 

8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze:

1)      kierowanie działalnością i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      realizacja zadań w zakresie pomocy i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki,

3)      organizacja pracy socjalnej ośrodka,

4)      prowadzenie polityki kadrowej ośrodka w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń itp.,

5)      wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników,

6)      nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,

7)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

8)      realizacja celów i zadań zgodnie ze statutem oraz przepisami w tym zakresie,

9)      prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych Gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień,

10)  zarządzanie majątkiem, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i jego właściwe zabezpieczenie,

11)  sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek ośrodka oraz terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku,

12)  współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,

13)  wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

14)  przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności ośrodka oraz projektu planu finansowego na dany rok budżetowy,

15)  pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych,

16)  prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi, archiwizowanie dokumentów,

17)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Zatora, zgodnych z kompetencjami i zakresem działalności ośrodka.

 

9.Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

2)      życiorys (CV) - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

4)      kserokopie świadectw pracy poświadczających staż pracy,

5)      Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):

- oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy,

7) Klauzula RODO –  stanowiąca załącznik do niniejszego naboru,

W przypadku niedostarczenia kompletu w/w dokumentów kandydatka/kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i jego oferta będzie odrzucona.

 10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 17.02.2023 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.” Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

2) Oferty, które wpłyną do Burmistrza Zatora po wyżej ustalonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

11. Informacje dodatkowe:

1) List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”,

2) Ocena złożonych ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 20.02.2023 r,

3) Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze oraz stronie www.zator.pl,

4) Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. (środa) o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (sala nr 213) ,

5) Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z Burmistrzem Zatora, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w dniu 22.02.2023 r. ,

6) Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko objęte naborem podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zator, dnia 07.02.2023 r.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
RODO_nabór na kierownika OPS w Zatorze_ostat.docx RODO_nabór na kierownika OPS w Zatorze_ostat.docx 23-02-07 13:24 19.47KB RODO_nabór na kierownika OPS w Zatorze_ostat.docx pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2023-02-07 13:24
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl