do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatoraogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze 2023-05-25

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Zatorze - obręb 6, o łącznej pow.  2,3971 ha, obejmującej  działki: 147/1 o pow. 1,8399 ha, 147/3 o pow.0,5572 ha, będącej własnością Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w użytkowaniu wieczystym  Gminy Zator (KR1E/00057154/2). Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 29 lipca 2096 r.  Nabycie tego prawa związane jest z obowiązkiem zapłaty na rzecz właściciela gruntu – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa opłat rocznych naliczonych zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:  1 920 000,00zł       wadium 250 000,00zł

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

 

Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na planszy planu symbolami 93MN, 94MN, 95MN oraz częściowo  w terenie dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonym na planszy planu symbolami  57 KD-D, 58 KD-D, 59 KD-D .

Przez nieruchomość (działka147/3) przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

  Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanych wyżej symboli na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

  Gmina Zator jest w trakcie opracowywania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zator. W nowym planie w obszarze sprzedawanej nieruchomości  przewiduje się likwidację dróg 57 KD-D, 58 KD-D, a sprzedawana  nieruchomość nie będzie obejmować drogi 59 KD-D.  W  niewielkiej części od strony północnej w miejsce 57 KD-D planuje się wprowadzić obszar drogi wewnętrznej.

  Nieruchomość  posiada  dostęp do drogi publicznej - ul. Bugajskiej przez działki wydzielone pod ul. Jaśminową (własność Gminy Zator) oraz przez działki 153/4, 147/4 (własność Gminy Zator), 147/5 ( użytkowanie wieczyste Gminy Zator) wydzielone pod drogę . Działka 147/1 obciążona jest służebnością gruntową przejścia  i przejazdu pasem szerokości 6,0m wzdłuż całej jej zachodniej granicy na rzecz każdoczesnego właściciela działki  139 – obręb 6 Zator. Poza wskazaną służebnością gruntową nieruchomość  jest wolna  od innych obciążeń i zobowiązań.

  Gmina Zator jest w trakcie opracowania projektu budowy ul. Jaśminowej wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną. Sieci te dochodzić będą do granicy sprzedawanej nieruchomości. Podłączenie nieruchomości do sieci energetycznej, gazowej nabywca nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcami sieci. Gmina zastrzega sobie możliwość poprowadzenia kanalizacji deszczowej wzdłuż północnej granicy działki 147/3.

    

II. Przetarg na  sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w   dniu   2  czerwca  2023 r.

i rozpocznie  o  godz. 9oow Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu  na  nieruchomość jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium w pieniądzu  należy wpłacić  na  konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 29 maja 2023 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu  na konto Urzędu Miejskiego. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu, którego dotyczy wpłata.

 

III.

1.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, zamierzających nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub  jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- osoby prawne – odpis z właściwego rejestru KRS oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.    

 

2.Wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. 

3.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ( w tym przypadku od dnia przetargu),  może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony  w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pokój 106, tel. 33 8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Zatorze.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
mapa do 1283.2023.pdf mapa do 1283.2023.pdf 23-03-24 12:40 1.01MB mapa do 1283.2023.pdf pobierz

Wprowadził: Jarosław Momot 2023-03-24 12:38
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl