do góry

dr Hajdu Lajos

10 listopada 2013r. podczas uroczystej sesj Rady Miejskiej w Zatorze nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zator dla Doktora Hajdu Lajosa Burmistrza Berekfurdo.

W uroczystości wzięli udział Burmistrz Berekfurdo Dr Hajdu Lajos wraz z małżonką, Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat, Radni Rady Miejskiej, Radni Powiatowi, Kierownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze, Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjncych Gminy Zator, placówek oświatowych, Młodzieżowa Rada Miejska a także Honorowi Obywatele Gminy Zator Maria Dudzińska - Gyorfi i Prof. Grażyna Korpal.

Sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Dr Stanisław Orlicki, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad. W pierwszej kolejności zaprezentowano sylwetkę kandydata do tytułu Honoropwego Obywatela Gminy Zator - Dr. Hajdu Lajosa, którą przedstawiła Sekretarz Zatora Bogusława Smreczyńska.

"Z inicjatywy Pana Dr. Hajdu Lajosa w roku 2001 rozpoczęła się przyjacielska współpraca pomiędzy Gminą Zator a węgierską miejscowością Berekfurdo. Swoją społeczną działalnością umożliwił nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów naszych mieszkańców z Polonią Węgierską i samymi Węgrami. W okresie katastrofalnej powodzi w 2001r. organizował pomoc Węgrów dla naszych mieszkańców w tym m.in. poprzez organizację pobytów kolonijnych i wypoczynkowych dla dzieci, zbiórki pieniężne i pomoc rzeczową.

Poprzez dwanaście lat wzajemnej współpracy, od dnia podpisania Umowy Partnerskiej - 27.10.2001r. w Berekfurdo z dużym zaangażowaniem uczestniczył w każdym spotkaniu i wymianie międzynarodowej w tym na poziomie wymiany mieszkańców, organizacji społecznych, współpracy instytucji szkolnych i innych.

Swoją postawą zachęcał przedsiębiorców oraz organizacje społeczne i gospodarcze do aktywnej wzajemnej współpracy oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Był inicjatorem podjęcia współpracy naszej Gminy z rumuńską miejscowością Csíkszentkirály, która zaowocowała wspólnymi przedsięwzięciami kulturalnymi i turystycznymi oraz zbliżyła obie społeczności.

Pan Dr. Hajdu Lajos wielokrotnie aktywnie wspierał gminne instytucje i organizacje podczas realizacji ich statutowych celów przyczyniając się do ich promocji oraz rozwoju. Współorganizował wystawy kulturalne w tym m.in.

  • Dzień Polski na Węgrzech oraz Dzień Węgierski w Polsce odbywające się corocznie
  • Wystawę Zatora Stolicy Doliny Karpia w Berekfurdo
  • Międzynarodowy Chopin Most podczas Obchodów Roku Chopinowskiego
  • wernisaż i wystawę rzeźby największego współczesnego artysty węgierskiego Győrfy Lajosa - obecnego dzisiaj wśród nas.

Dzięki postawie i działaniom Pan Dr. Hajdu Lajosa - Berekfurdo ponad 10 lat temu jako pierwszego partnera zagranicznego wybrało gminę Zator, podkreślając ważne znaczenie zakorzenionej od tysiąca lat tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej. Od 12 lat nasze miejscowości cyklicznie spotykają się co najmniej dwa razy w roku, by ubogacać się wzajemnie, przedstawiać swoje osiągnięcia i tradycje młodszym pokoleniom.

Pan Dr. Hajdu Lajos jest osobą mocno wspierającą Gminę Zator oraz jej mieszkańców w działaniach związanych z współpracą międzynarodową na wielu płaszczyznach. Dzięki Jego działaniom mieszkańcy oraz odwiedzjący Zator turyści mają możliwość poznania historii, tradycji kultury i kuchni węgierskiej. Z inicjatywy Burmistrza Hajdu Lajosa mieszkańcy Gminy Zator mogą korzystać z preferencyjnych warunków wypoczynkowo – rekreacyjnych w Berekfurdo.

Jest znakomitym ambasadorem naszej Gminy na Węgrzech.

Dzięki działaniom między innymi takich osób jak Pan Dr. Hajdu Lajos w dniu 1 lipca 2011 roku rozpoczęła się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Muszę tu wspomnieć, że w czasie II wojny światowej na Węgry trafiło ok. 130 tys. Polaków. Ówczesny minister spraw zagranicznych Laszlo O’svath z gronem współpracowników – mimo prawnego zakazu - udzielał im pomocy. Ponad 130 tysięcy cywilów, zgromadzonych w blisko 500 obozach, nie tylko przeżyło wojnę, ale miało dostęp do rozwoju kulturalnego i edukacji o czym nie wszyscy wiemy. Dzięki współpracy rozwijamy się poszerzamy swoja wiedzę i lepiej się rozumiemy.

Dr. Hajdu Lajos swoją społecznie prowadzoną działalnością, ofiarnością, okazywaną sympatią i dobrodusznością przyczynił się lepszego wzajemnego poznania naszych społeczności, zacieśnienia przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu miejscowości a także do rozwoju i promocji Gminy Zator na forum międzynarodowym.

Wszystkie wymienione z konieczności w dużym skrócie dokonania Dr. Hajdu Lajosa są owocem wielkiej pasji w pracy na rzecz mieszkańców obu miejscowości."

Następnie po prezentacji Radni Rady Miejskiej w Zatorze jednomyślnie podjęli Uchwałę o nadaniu tytułu dla Burmistrza Berekfurdo. Dokonano uroczytego podpisania Aktu nadania Honorowego Obywatela Gminy Zator, wręczono odznakę, medal i legitymację. Po częsci oficjalnej odbyły się wystpienia, gratulacje oraz koncert partiotyczny.

Spotkanie zostało także zauważone w Berekfurdo i opisane na stronie http://www.berekfurdo.hu/?module=news&action=show&nid=200765

Dyplom wręczony dr Hajdu Lajos

UCHWAŁA NR XLVIII/359/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 listopada 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zator”

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Honorowy Obywatel Hajdu Lajos [ 1 ]
Uchwała Rady Miejskiej - Hajdu Lajos.jpg Uchwała Rady Miejskiej - Hajdu Lajos.jpg 14-12-15 11:49 248.5KB Uchwała Rady Miejskiej - Hajdu Lajos.jpg pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl