do góry
Strona główna / Gmina / Aktualności

Aktualności

Informacja o programach profilaktycznych realizowanych przez świadczeniodawcówpodstawowej opieki zdrowotnej 2015-06-19

Informacja o programach profilaktycznych realizowanych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 póz. 1248) ze zm.
 • Zarządzenie nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w; rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.)
 • Rozporządzenie MZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu programów profilaktycznych
 • Zarządzenie nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne 

Program profilaktyki chorób układu krążenia realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Populacja, do której adresowany jest Program:
- osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza póz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w w 35. 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres.
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne

Po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym. zgodnie z powyższymi kryteriami, lekarz póz wdraża poniższe procedury:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie
  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI).
 • ustalenie terminu wizyty u lekarza póz, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca.
 • wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.

W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
 • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą.
 • przekazanie świadczeniobiorcy. u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Finansowanie: jednostka rozliczeniowa - porada - 48 zł. W 2014 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł 478 umowy w zakresie: świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 36 świadczeniodawców nie zrealizowało żadnego świadczenia.

Program profilaktyki gruźlicy realizowany przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Populacja, do której adresowany jest Program:
Do udzielenia świadczeń gwarantowanych w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy kwalifikują się osoby dorosłe, które znajdują się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki póz i pisemnie oświadczą, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki póz w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców), nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  -   długotrwałe bezrobocie,
  -   niepełnosprawność,
  -   długotrwałą chorobę.
  -   uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
  -   bezdomność.

Po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym. zgodnie z powyższymi kryteriami, pielęgniarka póz wdraża poniższe procedury:

 • przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
 • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.
 • w przypadku  świadczeniobiorców  z  grupy  największego  ryzyka  zachorowania -pielęgniarka przekazuje pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu  przez   świadczeniobiorcę,   o   wynikach   przeprowadzonej   ankiety   oraz wskazuje świadczeniobiorcy tryb dalszego postępowania, w tym  informowanie go o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Finansowanie: jednostka rozliczeniowa - porada - 5 zł W 2014 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł 474 umowy w zakresie: świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 382 świadczeniodawców nie zrealizowało żadnego świadczenia.

Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy realizowany przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

Populacja, do której adresowany jest Program:
Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.
Badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy można wykonać w gabinecie położnej PÓZ posiadającej uprawnienia do pobierania rozmazów cytologicznych w ramach zawartej umowy z NFZ. Do położnej PÓZ nie jest wymagane skierowanie. Materiał jest następnie przesyłany do pracowni patomorfologii w celu dokonania oceny.
Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Finansowanie: jednostka rozliczeniowa - porada - 17 zł. Świadczenia realizowane są przez położną podstawowej opieki zdrowotnej posiadającą dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, dysponującą jednorazowym sprzętem do pobierania rozmazów cytologicznych i dostępem do fotela ginekologicznego. 
W województwie małopolskim w roku 2014 w podstawowej opiece zdrowotnej umowy w tym zakresie podpisało 5 podmiotów, natomiast w roku 2015-8 podmiotów.

Wprowadził: Karol Matyjasik 2015-06-19 11:50
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl