do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/6 - Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z zadrzewień i nieruchomości

DZ/6 - Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z zadrzewień i nieruchomości

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Z ZADRZEWIEŃ I NIERUCHOMOŚCI

DZ/6

Wymagane dokumenty:

 1. I) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew oraz mapa lub rysunek (rysunek winien obrazować kształt, rzut nieruchomości) określającą usytuowanie wszystkich drzew objętych wnioskiem w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości,

 

 1. II) dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
  1. Wniosek o wydanie zezwoleniaz załącznikami:
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością,
 3. mapa określającą usytuowanie wszystkich drzew i krzewów objętych wnioskiem w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości oraz nr drzew zgody z inwentaryzacją,
 4. projekt planu w przypadku planowanych nasadzeń zastępczych lub przesadzania drzew i krzewów,
 5. w przypadku, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu,
 6. W przypadku wnioskujących o usuniecie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej do wniosku winny być dodatkowo dołączone:
 7. ocena stanu zdrowotnego drzew (np. ekspertyza dendrologiczna), gdy powodem usunięcia będzie zły stan drzewa stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa,
 8. mapa z przebiegiem pasa drogowego (sytuacyjno-wysokościowa), nr działek
 9. Szczegółowa inwentaryzacja drzew z podaniem gatunku drzew, obwodu pnia na wysokości 130 cm.

Formularze do pobrania:

 1. I) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

 

 1. II) dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia.
 3. Oświadczenie

Opłaty:

Opłata skarbowa -   zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.

Opłaty za usunięcie drzew – ustala się zgodnie z art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew z powodów określonych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody.

Usunięcie drzew bez zgłoszenia / zezwolenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu skutkuje naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Miejsce załatwienia sprawy:

32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

 • parter, pokój nr 106
 • 33 8412 215 wew. 28

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zmianami
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 19660 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.);

Termin załatwienia sprawy:

 1. I) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

Do 35 dni.

 

 1. II) dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

W ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Forma załatwienia sprawy: 

 1. I) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

Po dokonaniu zgłoszenia pracownik urzędu dokonuje w ciągu 21 dni oględzin zgłoszonych drzew i przez 14 dni od tej daty Burmistrz może wnieść sprzeciw blokujący wycinkę. Jeśli Burmistrz nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas można dokonać wycinki. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew           w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

 

 1. II) dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
  • wizja w terenie,
  • zezwolenie na usunięcie drzew lub odmowa – wydane w formie decyzji,
  • w przypadku zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej zezwolenie zostanie wydane po jego uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji (zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów lub odmowy na usunięcie drzew, krzewów) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni oda daty otrzymania decyzji, składane za pośrednictwem Burmistrza Zatora.

 

Zgodnie z art. 127a kpa:

 • 1) W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • 2) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.

Uwagi:

 1. Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do wycinki, których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają;

- 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),

- 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych),

- 50cm (dot. pozostałych drzew),

2.Wycięcie krzewów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie wymaga zgłoszenia. Dla pozostałych osób wymagane jest uzyskanie zezwolenia dla krzewów rosnących
w skupisku o powierzchni powyżej 25m2.

 1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.
 2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej         i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 

Ostatnia aktualizacja:

05.05.2020r.

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
oświadczenie.doc oświadczenie.doc 20-05-06 09:51 47KB oświadczenie.doc pobierz
wniosek o wycinkę drzew.doc wniosek o wycinkę drzew.doc 20-05-06 09:54 67KB wniosek o wycinkę drzew.doc pobierz
zgłoszenie wycinki drzew.doc zgłoszenie wycinki drzew.doc 20-05-06 09:53 67KB zgłoszenie wycinki drzew.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl