do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/18 - Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DZ/18 - Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DZ/18
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator.
 2. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 4. Kopia umowy z Oczyszczalnią Sp. z o.o. z siedzibą Podolsze, ul. Ekologiczna 1, potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych.
 5. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze Gminy Zator wraz ze wzorem umowy określającej warunki współpracy.
 6. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą transportową.
 7. Dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów określonych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy dzierżawy, leasingu) oraz dokumenty dotyczące aktualnych badań technicznych pojazdów.
Formularze do pobrania: Wniosek
Opłaty:

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł, dokonanie zmiana posiadanego zezwolenia - 53,50 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zatorze   60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
Miejsce załatwienia sprawy:

Dział Gospodarki Przestrzennej
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.108
tel. 33 8412 215 wew.19

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)
 4. Uchwała Nr XLVII/355/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zator
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni
Forma załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Zatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a kpa:

§1) W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§2) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator. 17-11-21 11:15 17.36KB Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator. pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij