do góry
Strona główna / Urząd / Informacje kryzysowe / Zasady postępowania / Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic

W związku   z wystąpieniem  na terenie gminy Zator  w dniu  7 maja 2013r. intensywnych burz  i nawałnicy  deszczu, rolnicy  deklarujący  chęć  skorzystania  z  preferencyjnego kredytu klęskowego  lub innej formy pomocy (w przypadku jej  uruchomienia)...

OGŁOSZENIE 


W związku z wystąpieniem na terenie gminy Zator
w dniu 7 maja 2013r. intensywnych burz i nawałnicy deszczu, rolnicy deklarujący chęć skorzystania z preferencyjnego kredytu klęskowego lub innej formy pomocy (w przypadku jej uruchomienia)
 
niezwłocznie, nie później niż do dnia 17 maja 2013r.
mogą zgłaszać szkody w Urzędzie Miejskim w Zatorze.
 
Do zgłoszenia konieczne jest podanie średniej rocznej powierzchni
prowadzonych upraw i średniej obsady zwierząt gospodarskich z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 
Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Zatorze
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy Urzędu .
 
Burmistrz Zatora
 
/-/ mgr inż. Zbigniew BIERNAT
 

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Tak jak w ubiegłych latach Rolnik deklarujący chęć skorzystania z preferencyjnego kredytu klęskowego lub innej formy pomocy( w przypadku jej uruchomienia) niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zgłasza poniesione szkody we właściwym miejscowo dla położenia gruntów urzędzie gminy( miasta) podając jednocześnie średnią roczną powierzchnię upraw i średnią obsadę zwierząt gospodarskich z 3 lat poprzedzających wystąpienie rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego . W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy
  2. wysokość szkód powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne
  3. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód o opisanej wyżej skali rolnik powinien złożyć na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie , w zakładce „Rolnictwo” (pobierz). Wnioski dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Zatorze. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowy dzierżawy.

Uwaga we wniosku pobranym z Urzędu Wojewódzkiego pojawiające się daty 2008 , 2009, 2010 należy zmienić na daty 2010, 2011,2012.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń. Po wpłynięciu wniosków Burmistrz przesyła wnioski w terminie 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do Wojewody Małopolskiego. Szacowania strat dokonuje komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informacje kryzysowe [ 1 ]
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym 14-12-18 22:25 205KB Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl