do góry

DA/8 - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY ZATOR
DA/8
Wymagane dokumenty:
1. Paszport.
2. Dokumenty potwierdzające status cudzoziemca (odpowiednio):
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadanie statusu uchodźcy w RP
- zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich
- decyzja o nadaniu statusy uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
- decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej
lub zgody na pobyt tolerowany
3. W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu
4. tytuł prawny do lokalu
Formularze do pobrania:
Opłaty:
-
Miejsce załatwiania spraw:
Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.102
33 84 12 215, wew. 39
Podstawa prawna:
1. Art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993, z późn. zm.).
2.§16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
(Dz. U. Nr 236, poz. 1999).  
Forma załatwienia sprawy:
Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały pod wskazanym adresem.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
1. Zezwolenie na osiedlenie się oraz kartę stałego pobytu wydaje Wojewoda Małopolski. Wniosek składa się
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Spraw Obywatelskich i ul. Przy Rondzie 6, tel. 422-09-13, fax 48 (0 12) 422 30 19
2. Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej. 
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl