do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Urząd Stanu Cywilnego / USC/3 - Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

USC/3 - Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG USC/3
Wymagane dokumenty:
  1. Podanie wraz z oświadczeniem strony,że dotychczas nie występował z podobnym wnioskiem do USC na terenie Polski.
  2. Dowód osobisty, a gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec paszport z potwierdzeniem zameldowania w rejonie USC.
  3. Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany,względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów.
  4. Urzędowe tłumaczenie dokumentu zagranicznego dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
  5. W przypadku gdy akt został sporządzony na dawnych terenach Polski, a obecnie znajduje się na terenie państw powstałych po ZSRR – zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego transkrypcji.
Formularze do pobrania: -
Opłaty: Za wydanie decyzji opłata skarbowa – 50 zł. Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania w kasie Urzędu (parter) lub na rachunek bankowy Urzędu – BS Zator
Nr konta 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
Miejsce załatwienia sprawy: Dział Administracji i Spraw Obywatelskich - USC
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter, pokój 103
tel. 84 12 215 w. 20.
Podstawa prawna: Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 ze zmianami).
Termin załatwienia sprawy: Do 1-go miesiąca.
Forma załatwienia sprawy: Decyzja.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zatrze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi: Sprawa może być załatwiana przez pełnomocnika.
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl