do góry
Strona główna / Urząd / Przejrzysta Polska / Wykaz organizacji pozarządowych

Wykaz organizacji pozarządowych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Zator

Nazwa Organizacji

Gmina / Siedziba

Zakres i rodzaj działalności

Przedstawiciel organizacji 

FUNDACJA "PRZYWOŁAJ UŚMIECH"

Łowiczki ul. Centralna 56, 32-640 Zator tel. 519-579-041
e-mai:przywolajusmiech@o2.pl

Podstawową misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej najbardziej potrzebują, a w szczególności osobom niepełnosprawnym, chorym, zwłaszcza dzieciom. Bezpośrednim celem fundacji jest pomoc zdrowotna jej podopiecznym, a także wspieranie ich rodzin.
Więcej informacji: KLIKNIJ

Zarząd Fundacji:
Halina Cieślica-Boba
Urszula Sadowska

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE „SZCZUPAK” W RUDZACH Zator, Księcia Kazimierza 6, tel.(33) 8412 709 organizacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego, stwarzanie swym członkom oraz ich rodzinom dogodnych warunków wędkowania i rekreacji, racjonalne wykorzystywanie i ochrona wód pozostających w użytkowaniu Stowarzyszenia, ochrona przyrody i rozwijanie znajomości zasad gospodarki rybnej oraz umiejętności sportowych, kształtowanie etyki wędkarskiej Franciszek Sałaciak
ZATORSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE

Zator, Parkowa 5, tel. (33) 8410 041

http://ztw-zator.pl/

organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, ochrona rodzimej przyrody, kształtowanie właściwej etyki wędkarskiej wśród członków Towarzystwa Franciszek Sałaciak 
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZATORSKIEJ  Zator, Rynek 2 , tel. (33) 8412 483 upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Zatorskiej,prowadzenie badań nad przeszłością Zatorszczyzny, inwentaryzacja i ochrona zabytków oraz przyrody, gromadzenie materiałów archiwalnych związanych z dziejami Ziemi Zatorskiej, opracowania monograficzne, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią miasta, jego dniem dziesiejszym i przyszłością Maria Fila
RUDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE W RUDZACH  Zator, Rudze - Dom Ludowy, tel. (33) 8410 590 utrzymanie i administrowanie Domu Ludowego w Rudzach, wspieranie organizacyjne i materialne zespołów organizujących przedstawienie, występy, zespoły muzyczne, kółka zainteresowań itp.., wydawanie wszelkiego rodzaju informatorów, gazetek i folderów, organizowanie izb pamięci, wystaw, odczytów, szkoleń, spotkań i zabaw towarzyskich, wspieranie organizacyjne i materialne zespołów sportowych, organizowanie imprez sportowych stałych i cyklicznych, wspieranie organizacyjne i materialne szkół podstawowych poprzez pomoc przy remontach, budowie sal gimnastycznych, placów zabaw itp, współpraca z kierownictwami szkół przy organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i sportowych Zygmunt Warchał
STOWARZYSZENIE NA RZECZ  ROZWOJU WSI PALCZOWICE Zator, Palczowice 58, tel.(33) 8412 206 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Palczowice w gminie Zator, wspieranie domokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności Adam Kudzia
OSP ZATOR Zator, Chrzanowska 6, tel. (33) 8412 500 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach ochrony przed nimi,rozwijanie wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  Wiesław Adamus
OSP PODOLSZE Zator, Podolsze ul. Strażacka 1, tel. (33) 8412 154 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, innych klęsk i zdarzeń Szymon Matyja
OSP SMOLICE Zator, Smolice , tel(33) 8412 177 działanie na rzecz ochrony zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, rzecznictwo i reprezentowanie członków związku wobec organów administracji publicznej, wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, działanie na rzeca ochrony środowiska, informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach ich zapobiegania,rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży Władysław Smurzyński
OSP GRABOSZYCE Zator, Graboszyce, tel. (33) 8412 155 działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia przed pożarami,wychowanie nowych kadr młodzieżowych, wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, działanie na rzecz ochrony środowiska, informowanie o występujących zagrożęniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych, stała troska o powierzony sprzęt p-pożarowy. Dariusz Drożdż
Ludowy Klub Sportowy "Palczowice" Zator, Palczowice rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, współudział w wychowaniu swych członków i mieszkańców środowiska, czynny udział w życiu kulturalnycm, gospodarczym i społecznym Józef Zborowski, tel. (33) 8412 622
Ludowy Klub Sportowy "Zatorzanka" Zator, ul. Parkowa 4, tel. (33) 8412 816 rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, współudział w wychowaniu swych członków i mieszkańców środowiska, czynny udział w życiu kulturalnycm, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków, propagowanie piękna ojczystego kraju Dominik Celej
Ludowy Klub Sportowy "Skawa" Zator, Starowiejska 39 rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, czynny udział w zyciu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków Bogusław Bartula 
Ludowy Klub Sportowy "Gród" Grodzisko Zator, Grodzisko 54 rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, czynny udział w zyciu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków Małgorzata Kajfasz, tel. (33) 8412 843
Uczniowski Klub Sportowy "Podolsze" Zespół Szkół Ogólnokształcących - Zator, Podolsze 200, tel. (33) 8412 208 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych Piotr Januszyk
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Szkoła Podstawowa - Zator, Kongresowa 11, tel. (33) 8412 210 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprtawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu Mionika Stybak
Uczniowski Klub Sportowy "Start" Zespół Szkół Ogólnokształcących - Zator, Kongresowa 11, tel. (33) 8410 803 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowych Bartłomiej Ferenc 
Uczniowski Klub Sportowy "Laskowianka" Szkoła Podstawowa - Zator, Laskowa 3, tel. (33) 8412 192 krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego. Andrzej Kajdas 
Koło Gospodyń Wiejskich w Łowiczkach Zator, Łowiczki obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   

Maria Głąb

inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Podolszu Zator, Podolsze obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   Franciszka Jarosz, tel. (33) 8410 870
inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Smolicach Zator, Smolice obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   Krystyna Polanek
inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Palczowicach Zator, Palczowice obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   Barbara Zborowska, tel. (33) 8412 622
inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rudzach Zator, Rudze obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   Urszula Dąbrowska, tel. (33) 8410 507, Bogdan Hałatek, Beata Plata
inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Zatorze Zator obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   Ewa Gancarczyk, tel. (33) 8410 339
inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Koło Gospodyń Wiejskich "Bugaj" w Zatorze Zator, Os. Bugaj obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans   Maria Mika, tel. (33) 8412 752
inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin
prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, poprawę infrastruktury społecznej i technicznej na wsi rozwój usług bytowych, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i wsi.
Zespół Pieśni, Tańca i Widowisk okolicznościowych "Laskowiacy" pod kierownictwem Stanisławy Balonek Szkoła Podstawowa - Zator, Laskowa, tel. (33) 8412 192   Stanisława Balonek
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Grodzisku    
  • Przewodniczący - Piotr Polanek
  • Zastępca Przewodniczącego - Krystian Szczygieł
  • członek zarządu - Ewa Bartel

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij