do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/11 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

DA/11 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
DA/11
Wymagane dokumenty:
Formularze do pobrania: W plikach do pobrania poniżej
Wnioski są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pokój nr 105
Opłaty:
Brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Zatorze
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator
Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
pokój 105
tel. 33/ 84-12-215 wewn. 21
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2015 r. poz. 2229).
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w trakcie okresu świadczeniowego następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.
1. W przypadku złożenia wniosku do 10-tego dnia danego miesiąca, wypłata następuje najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.
2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, wypłata następuje najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Lea 10, 30-048 Kraków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zatora (składa się je Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie nie podlega opłacie. 
Uwagi:
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
a) obywatelom polskim,
b) cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz 1650),
- przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
c) w/w osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
5. Przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe na członka w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł netto na jednego członka rodziny.
6. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
7. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
9. W przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza:
a) uzyskania dochodu,
b) ukończenia przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 roku życia i nie kontynuowania nauki,
c) zgonu dłużnika alimentacyjnego,
d) pozbawienie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
e) ustania opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem i pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko,
f) otrzymania alimentów niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległych lub bieżących, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
g) nabycia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną/przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej na terenie innej gminy (inny organ właściwy wierzyciela),
h) umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
i) zmiany/uchylenia/stwierdzenia nieważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
j) zawarcia związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną,
k) umorzenia lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych,
l) wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej w celu pracy zarobkowej
- osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie fakt ten zgłosić do Urzędu Miejskiego.
10. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
12. Kopie dokumentów może uwierzytelnić organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Dokumenty do pobrania pod linkiem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl