do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Referat Podatków, Dochodów i Kasa / RP/5 - UMORZENIA, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH

RP/5 - UMORZENIA, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

UMORZENIA, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH RP/ 5
Wymagane dokumenty:

Wniosek

Oświadczenie majątkowe
Formularze do pobrania: W plikach poniżej
Opłaty: Opłata skarbowa 17 zł (z uwzględnieniem zapisów ustawy o opłacie skarbowej w zakresie niepodlegania oraz zwolnień
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Podatków, Dochodów i Kasa
Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator
Tel. 84-12-215, wew.36-38
Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.),

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 1 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).
Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
Forma załatwienia sprawy: Deklaracja, decyzja
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator.
Uwagi:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć lub rozłożyć na raty termin zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  2. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej ubiegający się o ulgę, winien złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem, oświadczenie majątkowe wraz z dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o ulgę winien złożyć:

  1. Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę

2.Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:

-kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatni rok podatkowy (np. PIT-28, PIT-36, PIT36L, PIT-37 bądź inny),

-oświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego w bieżącym roku,

-oświadczenie o wysokości opłacanej składki ZUS,

-oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię, rodzaj,

-oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych środkach trwałych zawierające określenie rodzaju środka trwałego, jego wartości wynikającej z ewidencji (ewentualnie wnioskodawca może dostarczyć kopię posiadanej ewidencji środków trwałych lub jej wydruk),

-oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn.

wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.) oraz kopia deklaracji podatkowej (PIT-38 bądź innej) za ubiegły rok,

-aktualny wyciąg z bieżącego rachunku bankowego i z rachunków.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
zał. 1 Wniosek .pdf zał. 1 Wniosek .pdf 18-02-27 16:20 541.47KB zał. 1 Wniosek .pdf pobierz
zał. 2 oswiadczenie majątkowe.pdf zał. 2 oswiadczenie majątkowe.pdf 18-02-27 16:20 3.68MB zał. 2 oswiadczenie majątkowe.pdf pobierz
zał. 3 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych zał. 3 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18-08-29 07:39 17.58KB zał. 3 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl