do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia / DO/6 - Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

DO/6 - Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
DO/6
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałago na terenie Gminy Zator.
2.Dokumenty potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
3.Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych lub oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych.
4.Dokumenty potwierdzające sytuację społeczną rodziny (orzeczenie
o niepełnostrawności, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.).
Formularze
do pobrania:
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałago na terenie Gminy Zator (w plikach do pobrania poniżej).
Opłaty:
-
Miejsce załatwienia sprawy:
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
I piętro, pokój nr 210
Tel. 84 12 215 wew. 31
Podstawa prawna:
Art. 90b, 90c ust. 1 pkt 2, 90d, art. 90m ust. 1 art. 90n ustawy z dnia 07.09.1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zmianami).
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Uwagi:
1. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom:
-publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
-słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,
-wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (również niepełnosprawnym) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2. Stypendium może być przyznawane jako:
-całkowita lub częściowa refundacja zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia szkolne,
-pomoc rzeczowa (np. zakup podręczników, pomocy dydaktycznych),
-dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów kształcących się poza miejscem zamieszkania,
-świadczenie pieniężne.
3. Kryterium dochodowe na członka rodziny ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 351 zł. Netto. Za dochody w rodzinie, oprócz wynagrodzenia za pracę, uważa się: alimenty, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i inne przyznane przez dział świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe i okresowe OPS, dochody pozyskiwane z działalności rolniczej (obliczane na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych) i pozarolniczej (obliczane jako przychody danego miesiąca pomniejszone o koszty ), wszelkiego rodzaju dodatki przyznane na okres dłuższy niż 1 miesiąc (np. dodatek mieszkaniowy) oraz inne stypendia. Wszystkie źródła dochodu muszą być udokumentowane.
4. Ustawowy termin składania wniosków -15 września.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
wniosek o stypendium 2016-2017.doc wniosek o stypendium 2016-2017.doc 16-08-31 09:15 116.5KB wniosek o stypendium 2016-2017.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl